BỘ MÔN NÔNG HỌC KIỂM TRA SINH VIÊN K52 NÔNG HỌC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Thực hiện kế hoạch số 798/KHKTTT-ĐHTB ngày 02/10/2014, Bộ môn Nông học, Khoa Nông – Lâm bắt đầu đi kiểm tra sinh viên thực tập tại các địa điểm từ ngày 21/10 – 31/10. Trong đoàn kiểm tra gồm có ThS. Nguyễn Văn Khoa – Phó trưởng Khoa, ThS. Hoàng Thị Thanh Hà – Trưởng Bộ môn,  ThS. Đặng Văn Công – Cố vấn học tập lớp K52 Nông học và các giảng viên hướng dẫn.

Chi tiết: Tại đây

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm