Bandwidth Limit Exceeded

The server is temporarily unable to service your request due to the site owner reaching his/her bandwidth limit. Please try again later. GS. TAKAYAMA TẬP HUẤN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ CHO CÁC GVCB KHOA NÔNG - LÂM

GS. TAKAYAMA TẬP HUẤN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ CHO CÁC GVCB KHOA NÔNG - LÂM

Trong khuôn khổ các hoạt động của Dự án JICA, GS. Takayama đến từ Trường Đại học Kagoshima (Nhật Bản) đã đến tập huấn cho các giảng viên, cán bộ Khoa Nông – Lâm về chủ đề Nông nghiệp hữu cơ trong thời gian từ ngày 10/11 – 15/11/2014.

Chi tiết: Tại đây

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm