Bài viết

Danh sách giáo viên làm đề tài cấp Bộ

 DANH SÁCH GIÁO VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CẤP BỘ:

 

TT

Họ và Tên

Tên đề tài

Bắt đầu

Kết thúc

Nguồn

1

Vũ Quang Giảng

Điều tra, đánh giá tác hại của những loài côn trùng gây hại chủ yếu trên cây trồng nông nghiệp ở tỉnh Sơn La

10/2006

9/2008

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2

Nguyễn Tiến Dũng

Đinh Thị Hoa

XD bộ tiêu bản và bộ sưu tập ảnh các loài thực vật bậc cao của khu hệ thực vật tại Khu bảo tồn thiên nhiên Côpia, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

10/2006

9/2008

Bộ Giáo dục và Đào tạo

3

Cao Đình Sơn

Nghiên cứu chọc lọc, nhân giống và kỹ thuật gây trồng một số loài Tre – Trúc bản địa tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

6/2007

10/2009

Bộ Giáo dục và Đào tạo

4

Đinh Thị Hoa

Ng T.Bích Ngọc

Đoàn Thuỳ Linh

Xây dựng mô hình trồng Sa nhân tím dưới tán rừng trồng và trên đất nương rẫy tại xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

11/2007

10/2009

Bộ Giáo dục và Đào tạo

5

Phạm Quang Thắng

Phạm Thị Mai

Tuyển chọn và phát triển giống lúa mới năng suất cao, chất lượng tốt chống chịu sâu bệnh cho huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

8/2007

7/2009

Bộ Giáo dục và Đào tạo

6

Nguyễn Văn Khoa

Thử nghiệm một số phương pháp xử lý một số phế phẩm nông nghiệp trong trồng nấm

8/2007

7/2009

Bộ Giáo dục và Đào tạo

7

Trần Quang Khải

Nghiên cứu các phươn pháp nhân giống và kỹ thuật trồng loài Lan kim tuyến tại khu vực huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

8/2009

10/2010

Bộ Giáo dục và Đào tạo

8

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Xây dựng vườn sưu tập thực vật những loài cây bản địa trồng tại Cơ sở đào tạo Thuận Châu, Trường Đại học Tây Bắc

10/2009

10/2011

Bộ Giáo dục và Đào tạo

9

Cao Đình Sơn

Nghiên cứu các giải pháp gây trồng và phát triển cây Mắc khén (Zanthoxylum rhetsa DC) tại vùng Tây Bắc, Việt Nam

1/2012

12/2013

Bộ Giáo dục và Đào tạo

10

Nguyễn Văn Khoa

Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen các giống lúa nương khu vực Tây Bắc

1/2012

12/2013

Bộ Giáo dục và Đào tạo