Bài viết

Danh sách giáo viên làm đề tài cấp Tỉnh

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CẤP TỈNH:

 

TT

Họ và Tên

Tên đề tài

Bắt đầu

Kết thúc

Nguồn

1

Đoàn Đức Lân

Nghiên cứu chế phẩm vi sinh vật trong nông nghiệp

2006

2007

KHCN tỉnh Sơn La

2

Cao Đình Sơn

Nghiên cứu, chọn lọc, nhân giống và xây dựng mô hình trồng Song, Mây thương phẩm tại Sơn La

1/2007

11/2008

KHCN tỉnh Sơn La

3

Phạm Quang Thắng

Nghiên cưú kỹ thuật gây trồng và phát triển rau Bò khai, rau Sắng tại Sơn La

1/2009

11/2010

KHCN tỉnh Sơn La

4

Phạm Quang Thắng

Thứ nghiệm các vật che tủ cho cây Cao su tại Sơn La

1/2011

12/2012

KHCN tỉnh Sơn La