Bài viết

Danh sách giáo viên làm đề tài cấp Trường

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG:

 

TT

Họ và Tên

Tên đề tài

Bắt đầu

Kết thúc

Nguồn

 1.  

Cao Đình Sơn

Nghiên cứu quy trình sản xuất cây Vối thuốc bằng phương pháp gieo hạt tại vườn ươm Trường Đại học Tây Bắc

9/2004

6/2005

Trường Đại học Tây Bắc

 1.  

Cao Đình Sơn

Nghiên cứu kiến thức canh tác nương rẫy gắn với công tác bảo vệ môI trường của cộng đồng người TháI huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

9/2005

10/2006

Trường Đại học Tây Bắc

 1.  

Cao Đình Sơn

Kiểm nghiệm phẩm chất gieo ươm của hạt Lát hoa (Chukrasia tabularis A.juss) và hạt Đen lá hẹp (Cleidiocarpon cavaleriei) thu hái tại khu vực Trường Đại học Tây Bắc, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

10/2007

10/2008

Trường Đại học Tây Bắc

 1.  

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Xây dựng cơ sở dữ liệu, lập bản đồ số hiện trạng rừng cho  Trạm nghiên cứu thực nghiệm lâm sinh Chiềng Bôm huyện Thuận Châu – tỉnh Sơn La dựa trên cộng nghệ Gis (Geographical Information Sysrem)

T9/2007

Tháng 8/2008

Trường Đại học Tây Bắc

 1.  

Phạm Quang Thắng

Nghiên cứu, xây dựng quy trình sản xuất, thử nghiệm kinh doanh một số loại rau mầm phục vụ đời sống người dân huyện Thuận Châu- Sơn La

T10/2007

Tháng 10/2008

Trường Đại học Tây Bắc

 1.  

Hoàng Thị Thanh Hà

So sánh sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số dòng, giống lạc có triển vọng trồng tại Thuận Châu- Sơn La

T10/2007

Tháng 10/2008

Trường Đại học Tây Bắc

 1.  

Nguyễn Văn Khoa

Thử nghiệm trồng loài Bí ngồi tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

9/2006

10/2007

Trường Đại học Tây Bắc

 1.  

Chu Thị Sang

Quy hoạch, sử dụng đất cho xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

9/2006

10/2007

Trường Đại học Tây Bắc

 1.  

Vũ Quang Giảng

Thành phần sâu hại Cà phê, diễn biến của trứng Rệp sám mềm nâu và biện pháp phòng trừ bằng hoá học

9/2006

10/2007

Trường Đại học Tây Bắc

 1.  

Vũ Quang Giảng

Diễn biến của sâu xanh bướm trắng hại bắp cảI ở Thuận Châu và biện pháp phòng trừ

9/2005

9/2006

Trường Đại học Tây Bắc

 1.  

Phạm Thị Mai

Ảnh của nhiệt độ đến tốc độ phát dục của khả năng sinh sản của Rỗy lưng trắng

9/2008

10/2009

Trường Đại học Tây Bắc

 1.  

Hoàng Văn Thảnh

Điều tra thành phần bệnh hại trên lúa  và ngô năm 2008 – 2009 tại Thuận Châu – Sơn La, ứng dụng một số biện pháp xử lý, bảo quản mẫu bệnh nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy

9/2008

10/2009

Trường Đại học Tây Bắc

 1.  

Đào Nhân Lợi

Đinh Thị Hoa

Tuyển chọn một số loài cây bóng mát trồng tại khuôn viên Trường Đại học Tây Bắc, Thuận Châu, Sơn La

 

10/2009

Trường Đại học Tây Bắc

 1.  

Vũ Văn Thuận

Phạm Đức Thịnh

Quy hoạch sử dụng đất cho cơ sở đào tạo tại Thuận Châu – Trường Đại học Tây Bắc

9/2008

10/2009

Trường Đại học Tây Bắc

 1.  

Đoàn Thùy Linh

Xây dựng bộ đề thi Di truyền thực vật

9/2008

10/2009

Trường Đại học Tây Bắc

 1.  

Nguyễn Văn Khoa

Xây dựng bộ đề thi Sinh lý thực vật

9/2008

10/2009

Trường Đại học Tây Bắc

 1.  

Nguyễn Bích Ngọc

Xây dựng bộ đề thi Điều tra rừng

9/2008

10/2009

Trường Đại học Tây Bắc

 1.  

Trần Quang Khải

Xây dựng bộ đề thi Bệnh cây rừng

9/2008

10/2009

Trường Đại học Tây Bắc

 1.  

Cao Đình Sơn

Vũ Văn Thuận

Xây dựng hàng rào cây xanh bảo vệ Cơ sở đào tạo Thuận Châu, Trường Đại học Tây Bắc

1/2011

12/2012

Trường Đại học Tây Bắc

 1.  

Nguyễn Văn Khoa

Thu thập và tuyển chọn một số giống lúa cạn địa phương tại Thuận Châu – Sơn La

1/2011

12/2011

Trường Đại học Tây Bắc

 1.  

Nguyễn Tiến Dũng

Nghiên cưú khả năng sinh trưởng, phát triển cây Chùm ngân (Moringa oleifera) tại vườn ươm Trường Đại học Tây Bắc

1/2011

12/2011

Trường Đại học Tây Bắc