BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC DỰ GIỜ GÓP Ý CHUYÊN MÔN KHOA NÔNG LÂM KỲ 2 NĂM HỌC 2012 - 2013

Kết quả hoạt động dự giờ, góp ý chuyên môn Trong khuôn khổ Dự án JICA - TBU

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

DỰ ÁN JICA – TBU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Sơn La, ngày 15 tháng 7 năm 2013

  BÁO CÁO TỔNG KẾT

 CÔNG TÁC DỰ GIỜ GÓP Ý CHUYÊN MÔN

 KHOA NÔNG LÂM KỲ 2 NĂM HỌC 2012 - 2013

 

1. Đặc điểm tình hình chung

Thuận lợi :

- Có nguồn kinh phí hỗ trợ kịp thời từ nguồn vốn đối ứng của dự án JICA.

- Ban Chủ nhiệm khoa có những phương hướng khuyến khích, chỉ đạo thực hiện công tác dự giờ đảm bảo nghiêm túc và hiệu quả.

- Các giảng viên mong muốn được tổ chức góp ý chuyên môn giúp bản thân tiến bộ hơn.

- Phương tiện hỗ trợ giảng dạy phần nào đáp ứng được cho công tác giảng dạy và thao giảng của các bộ môn.

Khó khăn :

- Khoa Nông Lâm mới chuyển xuống cơ sở mới tại thành phố Sơn La, nên các giảng viên tham gia rất nhiều vào các công việc khác nên số lượng giảng viên tham gia dự giờ góp ý chuyên môn không nhiều.

- Chưa đưa ra được những tiêu chí đánh giá cụ thể và chung cho toàn khoa trong việc đánh giá giờ giảng dạy của các giảng viên

- Một số giảng viên chưa nhiệt tình trong việc thực hiện dự giờ góp ý chuyên môn cho đồng nghiệp.

- Cơ sở vật chất và phương tiện hỗ trợ giảng dạy còn thiếu nhiều nên còn ảnh hưởng đến chất lượng giờ dạy chuyên môn

- Sinh viên và giảng viên chưa bắt nhịp được với công tác giảng dạy theo hệ thống tín chỉ, giảng dạy và học tập theo hình thức tích cực.

2. Nội dung công việc và phương pháp thực hiện

Nội dung công việc :

- Xây dựng và phê duyệt kế hoạch thực hiện

- Triển khai công tác dự giờ góp ý chuyên môn theo 3 bộ môn (Bộ môn Nông nghiệp, Bộ môn Lâm nghiệp, Bộ môn Sinh học ứng dụng), mỗi bộ môn tiến hành dự giờ góp ý chuyên môn cho ít nhất 3 giảng viên.

- Tổ chức hội thảo đánh giá rút kinh nghiệm cho từng bộ môn trong công tác dự giờ góp ý chuyên môn.

Phương pháp thực hiện :

- Công tác dự giờ tại các Bộ môn : Các Bộ môn chủ động triển khai công tác dự giờ, chọn ít nhất 3 giảng viên, mỗi giảng viên được dự giờ 1 – 2 tiết giảng dạy, trong đó huy động toàn bộ các giảng viên của Bộ môn tham gia dự giờ, sau đó tổ chức họp góp ý kiến giúp cải thiện phương pháp giảng dạy cho các giảng viên.

- Tổ chức hội thảo tổng kết hoạt động và rút kinh nghiệm cho từng bộ môn, trong đó đánh giá chất lượng thực hiện công tác dự giờ, đánh giá chất lượng giảng dạy của các giảng viên được dự, đề xuất kế hoạch cho năm tới.

3. Kết quả thực hiện

a, Hoạt động dự giờ :

Công tác dự giờ góp ý chuyên môn tại Khoa Nông lâm học kỳ 2 năm học 2012 – 2013 được thực hiện trong tháng từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2013, trong đó toàn Khoa đã tiến hành dự giờ được cho 20 giảng viên phân theo 3 bộ môn như sau :

Bộ môn Sinh học ứng dụng

 

Bộ môn Nông nghiệp

Bộ môn Lâm Nghiệp

1. Phạm Thị Thanh Tú

1. Vũ Thị Nự

1. Trần Quang Khải

2. Trần Thế Mạnh

2. Bùi Thị Sửu

2. Nguyễn Thị Minh Châu

3. Vũ Thị Đức

3. Hồ Văn Trọng

3. Đinh Văn Thái

4. Vũ Phương Liên

 

4. Phan Thanh Huyền

5. Phạm Quang Trung

 

5. Vũ Đức Toàn

6. Đoàn Thị Thùy Linh

 

6. Đào Thanh Hải

7. Nguyễn Thị Thanh Nga

 

7. Nguyễn Thị Bích Ngọc

8. Trần Hồng Sơn

 

8. Đào Nhân Lợi

 

 

9. Vũ Văn Thuận

Sau khi các Bộ môn tiến hành công tác dự giờ chuyên môn cho từng giảng viên, các bộ môn đã tiến hành họp nhận xét và góp ý giúp các giảng viên hoàn thiện hơn trong công tác giảng dạy.

b, Hội thảo tổng kết công tác dự giờ của Khoa Nông Lâm

Hội thảo được thực hiện ngày 02/7/2013, Hội thảo có sự tham dự của ông Đoàn Đức Lân – Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Dự án, ông Cao Đình Sơn – Phó trưởng phòng Đào tạo, ông Hoàng Văn Thảnh – Phó trưởng phòng Quản lý khoa học và quan hệ Quốc tế và toàn bộ các giảng viên, cán bộ của khoa Nông Lâm.

Hội thảo đã được nghe các báo cáo chi tiết của các Bộ môn về kết quả công tác dự giờ của Bộ môn, những nhận xét cụ thể về ưu, nhược điểm của các giảng viên được dự giờ. Hội thảo cũng được nghe phát biểu của ông Đoàn Đức Lân – Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Dự án về nâng cao năng lực giảng dạy cho các giảng viên khoa Nông Lâm, phương hướng để thực hiện tốt hơn nữa kế hoạch dự giờ trong những năm tiếp theo.

Ngoài ra Hội thảo cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các giảng viên cán bộ trong khoa về công tác dự giờ và nâng cao năng lực trong công tác giảng dạy của các giảng viên.

4. Tồn tại và hạn chế chung trong công tác dự giờ

- Chưa có sự thống nhất giữa các Bộ môn về phương thức cũng như các mẫu biểu trong việc nhận xét, viết báo cáo tổng kết nên các Bộ môn làm khác nhau.

- Số lượng các thành viên tham dự còn ít, có nhiều giảng viên đi dự giờ nhưng không có ghi chép cũng như đóng góp ý kiến cho đồng nghiệp.

 - Công tác tổng hợp, viết báo cáo của các Bộ môn còn một số hạn chế như chưa tổng hợp được số liệu về số lượng giảng viên đi dự giờ, chưa đánh giá được mức độ tiến bộ của các giảng viên được dự giờ...

5. Đề xuất kiến nghị

 - Cần đưa ra được những tiêu chí đánh giá cụ thể và chung cho toàn Khoa trong việc đánh giá giờ giảng dạy của các giảng viên.

- Các Bộ môn cần chủ động lập kế hoạch dự giờ trình Ban quản lý Dự án phê duyệt và thực hiện để đảm bảo đúng thời gian cũng như chủ động trong chuyên môn.

- Các giảng viên đi dự giờ cần viết báo cáo cá nhân trong đó nêu rõ được các ưu nhược điểm, những ý kiến góp ý cũng như những học hỏi được từ đồng nghiệp.

Ban Giám đốc

          Người viết báo cáo

 

 

                

                   Nguyễn Văn Khoa

 

 Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm