THÔNG BÁO THỜI GIAN TẬP HUẤN

Căn cứ vào kế hoạch tập huấn đã được phê duyệt, Ban Quản lý Dự án xin gửi thông báo tới về lịch trình 2 khóa tập huấn của chuyên gia đến từ Nhật Bản trong thời gian từ ngày 26/8 – 5/9/2013 tại Trường Đại học Tây Bắc, trong khuôn khổ Dự án TBU-JICA năm 2013.

Từ ngày 26-29/8/2013 tại phòng hội thảo 3, Trung tâm thông tin thư viện sẽ diễn ra khóa tập huấn về nâng cao phương pháp kỹ năng viết báo cáo và bài báo khoa học bằng Tiếng Anh do Giáo sư Vishwajit Sur Chowdhury đến từ Trường Đại học Kyushu.

Lịch tập huấn của Giáo sư Sur 

Ngày/tháng

Thời gian

Hoạt động

Ngày 26/8/2013

Sáng:

8h:00’- 8h: 10’

 

Khai giảng Khóa tập huấn

Sáng:

8h:10’-11h: 30’

Chiều: 13h:30’-17h: 30’

- Hướng dẫn phương pháp và kỹ năng viết báo cáo khoa học.

Ngày 27/8/2013

 

Sáng:

8h:00’-11h: 30’

Chiều: 13h:30’-17h: 30’

- Hướng dẫn phương pháp và kỹ năng viết báo cáo khoa học.

Chiều: 17h:30’ – 18h:30’

Trao đổi kinh nghiệm học Tiếng Anh

Ngày 28/8/2013

 

Sáng:

8h:00’-11h: 30’

Chiều: 13h:30’-17h: 30’

 

- Hướng dẫn phương pháp và kỹ năng viết bài báo khoa học bằng Tiếng Anh đăng trên Tạp chí Quốc tế.

Chiều: 17h:30’ – 18h:30’

Trao đổi kinh nghiệm học Tiếng Anh

Ngày 29/8/2013

 

Sáng 8h:00’-11h: 30’

Chiều: 13h:30’-17h: 00’

 

- Hướng dẫn phương pháp và kỹ năng viết bài báo khoa học bằng Tiếng Anh đăng trên Tạp chí Quốc tế.

Chiều: 17h:00’-17h: 30’

 

- Bế giảng Khóa tập huấn

Từ ngày 31/8-5/9/2013 tại phòng hội thảo 3, Trung tâm thông tin thư viện sẽ diễn ra khóa tập huấn về phương pháp Phát triển nông thôn có sự tham gia do Trợ lý giáo sư Miho OTA đến từ Trường Đại học Tamagawa.

Lịch tập huấn của do Trợ lý giáo sư Miho OTA 

Ngày/tháng

Thời gian

Nội dung

Ngày 30/8/2013

Sáng:

8h:00’- 8h: 10’

 

Khai giảng Khóa tập huấn

Sáng:

8h:10’-11h: 30’

Chiều: 13h:30’-17h: 30’

Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về phát triển Nông nghiệp Nông thôn ở Nhật Bản

Ngày 31/8/2013

 

Sáng:

8h:00’-11h: 30’

Chiều: 13h:30’-17h: 30’

Phát triển Nông nghiệp Nông thôn có sự tham gia (chu trình dự án, ma trận thiết kế dự án, kế hoạch dự án,…).

Ngày 03/9/2013

 

Sáng:

8h:00’-11h: 30’

Chiều: 13h:30’-17h: 30’

 

Các công cụ trong xây dựng dự án phát triển Nông nghiệp, Nông thôn có sự tham gia.

Ngày 4/9//2013

 

Sáng 8h:00’-11h: 30’

Chiều: 13h:30’-17h: 00’

 

- Các công cụ trong xây dựng dự án phát triển Nông nghiệp, Nông thôn có sự tham gia.

 

Ngày 5/9//2013

Sáng 8h:00’-11h: 30’

Chiều: 13h:30’-17h: 20’

- Vai trò các bên liên quan trong phát triển Nông nghiệp Nông thôn.

- Phương pháp đánh giá dự án phát triển Nông nghiệp, Nông thôn.

Chiều: 17h:20’-17h: 30’

- Bế giảng Khóa tập huấn

Bài viết của tác giả: Đào Hữu Bính - Thành viên BQL Dự án

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm