Báo cáo Kết quả thực hiện các hoạt động Quý III năm 2013, Dự án “Nâng cao năng lực Trường Đại học Tây Bắc, góp phần phát triển nông thôn bền vững khu vực Tây Bắc”

Trong Quý III năm 2013, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu Trường Đại học Tây Bắc cùng sự hỗ trợ từ Văn phòng JICA Việt Nam và các chuyên gia Nhật Bản, các đối tác Khoa Nông Lâm phối hợp với Ban QLDA thực hiện hoạt động trong khuôn khổ Dự án theo Ma trận (PDM) và Kế hoạch hoạt động Dự án (PO), kết quả đạt được:

1. Hoạt động nâng cao năng lực đào tạo

- Đã triển khai xây dụng tài liệu hướng dẫn dạy học tích cực.

- Lập đề xuất mua thêm 41 công cụ trực quan phục vụ cho đối tác Khoa Nông Lâm trong giảng dạy.

- Hoàn thiện sửa đổi 5 chương trình đào tạo của khoa Nông Lâm áp dụng vào đào tạo

Hình 1. Hội thảo chỉnh sửa chương trình đào tạo của Khoa Nông Lâm

- Triển khai xây dựng 15 tài liệu hướng dẫn thực hành.

2. Hoạt động nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học

2.1. Hoạt động làm việc với chuyên gia tư vấn của Việt Nam

- Từ ngày 16/7 đến 19/7/2013, toàn bộ giảng viên, cán bộ thực hành Khoa Nông Lâm làm việc với chuyên gia tư vấn TS. Hà Viết Cường, Phó Trưởng Khoa Nông học -Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Chuyên gia đã tiến hành tập huấn tăng cường kỹ năng và kiến thức cho các thành viên về: tiếp cận nghiên cứu khoa học, viết báo cáo khoa học, viết bài báo khoa học gửi đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước. Từ đó, các đối tác Khoa Nông Lâm có thể áp dụng trong thực tế công tác và từng bước nâng cao năng lực.

- Từ ngày 12/7 đến 20/7/2013, Nhóm nghiên Đa dạng sinh học tiến hành làm việc với chuyên gia tư vấn TS. Hoàng Văn Sâm, Trung tâm Đa dạng sinh học – Trường Đại học Lâm nghiệp. Chuyên gia đã tập huấn kỹ thuật cho các thành viên nhóm nghiên cứu về các nội dung: Hướng dẫn phương pháp điều tra đa dạng thực vật; Phương pháp thu thập, xử lý mẫu tiêu bản thực vật; Định loại tên, đặc điểm nhận biết, sinh thái các loài trong vườn thực vật.

- Từ ngày 14/8 đến 20/8/2013, Nhóm nghiên Đa dạng sinh học tiến hành làm việc với chuyên gia tư vấn TS. Vũ Đình Thống , Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật. Chuyên gia đã tập huấn kỹ thuật cho các thành viên nhóm nghiên cứu về các nội dung: Kỹ thuật thu và xử lý siêu âm và các tập tính sinh học của dơi   .

- Từ ngày 16/9/2013 đến 20/9/ 2013, Nhóm nghiên cứu Gà làm việc với chuyên gia tư vấn TS. Nguyễn Hữu Nam – Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Nhóm nghiên cứu đã làm việc với chuyên gia tư vấn về các nội dung: Phương pháp nghiên cứu dịch tễ học; Phương pháp mổ khám và lấy mẫu trên gia cầm bị bệnh; Thực hành chẩn đoán, xét nghiệm mẫu bệnh phẩm và phương pháp nghiên cứu dịch tễ.

2.2. Hoạt động làm việc với chuyên gia tư vấn củaNhật Bản

- Từ ngày 26/8 đến 29/8 giảng viên, cán bộ Khoa Nông – Lâm làm việc với chuyên gia tư vấn Nhật Bản PGS. Vishwajit Sur Chowdhury đến từ Trường Đại học Kyushu. Chuyên gia đã tiến hành tập huấn về việc  nâng cao phương pháp kỹ năng viết báo cáo và bài báo khoa học bằng Tiếng Anh cho các thành viên.

- Từ ngày 29/8 đến 05/9/2013 giảng viên, cán bộ Khoa Nông – Lâm làm việc với chuyên gia tư vấn Nhật Bản TS. Miho OTA – Trường Đại học Kyushu. Chuyên gia đã tiến hành tập huấn cho các học viên nội dụng: Phuơng pháp phát triển nông thôn có sự tham gia.

2.3. Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ và vật tư phục vụ cho nghiên cứu

- Đã tiến hành việc mua dụng cụ, vật tư phục vụ cho nghiên cứu với tổng số tiền 245.619.910 đồng theo nguồn vốn ODA

- Phối hợp với văn phòng JICA tiến hành thủ tục mua thiết bị đắt tiền phục vụ cho nghiên cứu.

2.4. Kết quả hoạt động thực hiện các nghiên cứu trong khuôn khổ Dự án

- Các nhóm nghiên cứu đang triển khai các nội dung nghiên cứu theo kế hoạch đã được Ban QLDA và các chuyên gia Nhật Bản duyệt.

- Từ ngày 29/7 đến 30/7 Đại diện Ban QLDA đã làm việc với 11 nhóm nghiên cứu, nội dung làm việc: Đánh giá kết quả nghiên cứu của các nhóm từ năm 2012 đến 7/2013 và những giải pháp cho các hoạt động nghiên cứu của nhóm trong thời gian sắp tới.

- Đã ra quyết định về việc đổi tên đề tài nghiên cứu và điều chỉnh, bổ sung các thành viên tham gia các nhóm nghiên cứu trong khuôn khổ dự án.

- 11 nhóm nghiên cứu đã triển khai việc xây dựng phụ lục hợp đồng và kế hoạch bổ sung kinh phí đối ứng, đã tiến hành gửi bộ phận kế toán của dự án xem xét.

- Đang triển khai thủ tục nghiệm thu chuyên đề nghiên cứu.

- Các nhóm nghiên cứu đang tiến hành việc viết bài báo khoa học để đăng trên tin nội bộ số 8 của nhà trường và gửi đăng trên các tạp chí uy tín khác.

3. Hoạt động nâng cao năng lực chuyển giao kỹ thuật.

- Cập nhật được thường xuyên bài trên trang website

- Nhóm nghiên cứu cây Mắc khén, nhóm nghiên cứu cây cà phê, nhóm củ mài, nhóm cây đào, nhóm cây thức ăn gia súc, nhóm nghiên cứu phát triển gà địa phương đang được triển khai cùng nông dân.

4. Các hoạt động khác

- Làm thủ tục đề nghị Nhà Trường cử năm (5) đối tác Khoa Nông Lâm tham gia tập huấn ngắn hạn tại Nhật Bản (từ 3/10 – 24/10/2013).

- Làm thủ tục hành chính với các cơ quan hữu quan cho các chuyên gia ngắn hạn đến làm việc tại Dự án.

- Phối hợp cùng Văn phòng JICA Việt Nam đánh giá Dự án (từ ngày 29/7/2012 – 7/8/2013).

- Từ ngày 31/7 đến 6/8/2013, chuyên gia đánh giá cuối kỳ TS.Kubo Hideyuki làm việc với Ban QLDA, đối tác Khoa Nông Lâm và các đối tác liên quan để thu thập thông tin phục vụ công tác đánh giá cuối kỳ. Ngày 7/8/2013, Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam họp cùng Ban Giám hiệu Trường Đại học Tây Bắc và Ban QLDA để thông qua báo cáo đánh giá cuối kỳ Dự án.

Hình 2. TS.Kubo Hideyuki phỏng vấn đối tác Khoa Nông Lâm

- Phối hợp cùng với Văn phòng JICA Việt Nam, Ủy Ban hỗ trợ phía Nhật Bản tổ chức cuộc họp JICC lần thứ 3 (ngày 9/8/2013, tại Hà Nội)

5. Một số tồn tại và nguyên nhân

5.1. Tồn tại.

- Chưa tiến hành được hoạt động kiểm tra, giám sát và đánh giá các đề tài nghiên cứu trong khuôn khổ Dự án năm 2013.

- Chưa mua sắm được các trang thiết bị đắt tiền phục vụ cho nghiên cứu.

- Chưa tiến hành xây dựng được một nhà lưới, một nhà kính theo kế hoạch đề ra.

5.2. Nguyên nhân       

- Chưa có sự phê duyệt của Chính phủ về việc xây dựng dựng nhà lưới, nhà kính và một số trang thiết bị đắt tiền phục vụ nghiên cứu.

- Việc phối hợp giữa hoạt động chuyển giao với các nhóm thực hiện nghiên cứu chưa được tốt.

- Việc triển khai viết báo cáo chuyên đề và viết bài báo khoa học của các nhóm còn chậm.

Bài viết của tác giả: Hoàng Văn Thảnh - Điều phối viên Dự án

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm