Kết luận tại cuộc họp Ban quản lý Dự án với 11 chủ nhiệm đề tài về việc triển khai các nội dung công việc trong năm 2014.

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 31/3/2014 giữa Ban Quản lý Dự án với 11 chủ nhiệm đề tài, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đã thống nhất kết luận một số nội dung sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                             

 

             Sơn La, ngày     tháng   năm 2014

 

THÔNG BÁO

Kết luận tại cuộc họp Ban quản lý Dự án với 11 chủ nhiệm đề tài về việc

triển khai các nội dung công việc trong năm 2014.

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 31/3/2014 giữa Ban Quản lý Dự án với 11 chủ nhiệm đề tài, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đã thống nhất kết luận một số nội dung sau:

1. Hoạt động nhóm Giáo dục

- Xây dựng kế hoạch năm 2014 và nộp lại cho BQLDA trước ngày 10/4/2014.

- Nội dung kế hoạch năm 2014 gồm có: Phát triển công cụ trực quan, ứng dụng công nghệ thông tin (rà soát thiết bị JICA đã mua, các bộ môn đề xuất mua phần mềm và khai thác phần mềm) và viết tài liệu giảng dạy.

- Rà soát lại 8 tài liệu tham khảo, 15 tài liệu hướng dẫn thực hành và 1 tài liệu dạy học tích cực để đảm bảo về chất lượng, phục vụ công tác in ấn trong tháng 7 và sử dụng cho cuộc họp JCC lần 4 vào tháng 8.

- Huy động sự tham gia của toàn bộ thành viên nhóm Giáo dục theo quyết định đã ký.

- Nội dung xây dựng tiêu bản, mẫu vật, ảnh tư liệu sẽ bổ sung vào hợp đồng của 11 nhóm nghiên cứu.

- Nộp báo cáo hoạt động (đã làm, chưa làm, lý do và kế hoạch) trước ngày 25 hàng tháng cho Điều phối viên Dự án tổng hợp.

2. Hoạt động nhóm nghiên cứu

- Các nhóm thực hiện các công việc tập trung, trọng điểm, đảm bảo tính chuyên sâu, đề xuất mua các vật liệu, dụng cụ, thiết bị, tài sản phục vụ hoạt động Dự án phù hợp.

- Sử dụng xe ô tô Dự án theo kế hoạch thông báo trước và báo cáo nếu có kế hoạch đột xuất.

- Các nhóm nghiên cứu tập trung viết bài công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí.

- 11 đề tài nghiên cứu tham khảo thông tin về Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La và gửi đăng ký tham gia cho Trưởng nhóm nghiên cứu trước ngày 15/4/2014.

- 11 đề tài nghiên cứu nộp báo cáo hoạt động (đã làm, chưa làm, lý do và kế hoạch) trước ngày 23 hàng tháng cho trưởng nhóm Nghiên cứu. Trưởng nhóm nghiên cứu tổng hợp gửi cho Điều phối viên Dự án trước ngày 25 hàng tháng.

- Việc đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong thời gian tới cần đảm bảo tính bền vững của Dự án, tránh tảm mạn và không trọng tâm. 

3. Hoạt động nhóm chuyển giao

- Xây dựng kế hoạch năm 2014 và nộp lại cho BQLDA trước ngày 10/4/2014.

- Thảo luận với các nhóm nghiên cứu để xác định nội dung chuyển giao.

- Đề xuất nội dung hợp tác với các cơ quan địa phương: Khuyến nông, Chi cục lâm nghiệp.v.v..

4. Hoạt động khác

- Ông Nguyễn Tiến Dũng chỉ đạo việc lập kế hoạch sử dụng diện tích còn trống của hệ thống nhà lưới nhà kính để gửi  BQLDA trước sáng 4/4/2014.

- Sẽ có 02 tình nguyện viên người Nhật Bản về lĩnh vực bảo vệ thực vật và canh tác hữu cơ đến Trường Đại học Tây Bắc vào năm 2015. Đề nghị các giảng viên cán bộ Khoa Nông – Lâm chuẩn bị ngoại ngữ và chuyên môn phục vụ quá trình làm việc hiệu quả với tình nguyện viên.

- Mỗi bộ môn của Khoa Nông – Lâm cử 02 giảng viên cán bộ (Điều kiện là thành viên các nhóm nghiên cứu và chưa tham gia tập huấn tại Nhật Bản) tham gia dự tuyển đi tập huấn tại Nhật Bản trong năm 2014, dự kiến sẽ tổ chức thi tiếng Anh trong tháng 6/2014 và chọn ra 3 người từ 10 ứng viên). Bên cạnh tiêu chí về tiếng Anh, BQLDA còn căn cứ vào các tiêu chí như trong đơn đề nghị tham gia Dự án đã cam kết. Các bộ môn nộp lại danh sách cho Điều phối viên Dự án trước ngày 10/4/2014.

5. Phương châm quản lý Dự án

- Phát huy ý thức tích cực chủ động, sáng tạo của giảng viên cán bộ và vai trò lãnh đạo của hệ thống quản lý: BQLDA, Trưởng nhóm, Tổ trưởng, chủ nhiệm đề tài, Ban chủ nhiệm Khoa Nông – Lâm, Lãnh đạo các đơn vị.

Ban chủ nhiệm Khoa Nông Lâm, Ban Giám đốc Trung tâm NCNLN, các đơn vị và cá nhân có trách nhiệm thực hiện các nội dung theo kết luận của Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án./.

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

-  Khoa Nông Lâm; TTNCTNNLN;

- Ban Thông tin Website;

- Lưu VPDAJICA.

Đã ký

 

 

TS. Đoàn Đức Lân

  Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm

 

TIN TỨC & SỰ KIỆN