Dự án JICA thông báo kế hoạch Hội nghị sơ kết Dự án 6 tháng đầu năm 2014

Ban Quản lý Dự án TBU-JICA xin thông báo kế hoạch Hội nghị sơ kết Dự án 6 tháng đầu năm 2014 để các cá nhân và nhóm chuẩn bị các báo cáo.

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TBU-JICA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                             

 

             Sơn La, ngày     tháng      năm 2014

 THÔNG BÁO

          Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 9 tháng 6 năm 2014.

          Căn cứ vào kế hoạch  số  148/KH-DAJICA ngày 9 tháng 6 năm 2014

Ban Quản lý Dự án TBU-JICA xin thông báo kế hoạch Hội nghị sơ kết Dự án 6 tháng đầu năm 2014 để các cá nhân và nhóm chuẩn bị các báo cáo.

Thời gian: Sáng ngày 18/6/2014.

Địa điểm: PH2

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

8h00-8h05

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ông Nguyễn Tiến Chính

8h05-8h10

Khai mạc Hội nghị

Ông Nguyễn Văn Bao

8h10-8h15

Khai mạc Hội nghị

Ông Đoàn Đức Lân

8h15-8h30

Báo cáo nhóm Giáo dục

Ông Nguyễn Văn Khoa

8h30-8h45

Báo cáo khái quát nhóm Nghiên cứu

Ông Nguyễn Tiến Chính

8h45-9h00

Báo cáo nhóm Chuyển giao

Ông Đào Nhân Lợi

9h00-9h15

Báo cáo tình hình đề xuất, quản lý và khai thác sử dụng trang thiết bị của Dự án

Ông Vũ Đức Toàn và Ông Đào Nhân Lợi

9h15-9h30

Giải lao

 

9h30-9h45

Báo cáo nhóm nghiên cứu cây nông nghiệp bản địa

Ông Phạm Quang Thắng

9h45-10h00

Báo cáo nhóm Đa dạng sinh học

Ông Đào Nhân Lợi

10h00-10h20

Báo cáo nhóm nghiên cứu khoa học chăn nuôi

 

Ông Lê Văn Hà

10h20-1040

Báo cáo nhóm nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ và nuôi trồng nấm ăn

Ông Nguyễn Tiến Dũng

10h40-10h55

Báo cáo nhóm nghiên cứu lúa địa phương

Ông Nguyễn Văn Khoa

10h55-11h10

Báo cáo nhóm nghiên cứu cây cà phê

Bà Bùi Thị Sửu

11h10-11h30

Thảo luận chung

 

11h30-11h35

Thông qua kế hoạch chuẩn bị cho JCC

Ông Đào Hữu Bính

11h35-11h40

Tổng kết

Ông Đoàn Đức Lân 

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Hiệu trưởng (để báo cáo);

- Khoa Nông – Lâm;

- Ban Quản lý Dự án;

-  Lưu VPDAJICA.

 

Đã ký

 

TS. Đoàn Đức Lân

 Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm

 

TIN TỨC & SỰ KIỆN