Bộ môn Chăn nuôi thú y

Bộ môn Chăn nuôi - Thú y

1. ThS. Đặng Thị Thúy Yên - Trưởng Bộ môn

2. ThS. Lê Văn Hà - P. Bộ môn

3. KS. Hồ Văn Trọng - GV

4. BSTY. Lê Duy Tùng - GV

5. BSTY. Nguyễn Thị Quyên - GV

6. BSTY. Bùi Văn Hảo - GV

7. ThS. Vũ Thị Thảo - GV

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm