Bộ Môn Quản lý tài nguyên và Môi trường

Bộ môn Quản lý tài nguyên và Môi trường

1. ThS. Đinh Thị Hoa - Trưởng Bộ môn

2. ThS. Nguyễn Tiến Chính - P. Bộ môn

3. ThS. Trần Quang Khải - GV

4. ThS. Nguyễn Thùy Trang - GV

5. ThS. Đào Thị Mai Hồng - GV

6. ThS. Nguyễn Thành Sơn - GV

7. ThS. Nguyễn Thị Minh Châu - GV

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm