Bộ môn sinh học ứng dụng

Bộ môn Sinh học ứng dụng

 

1. Th.S. Nguyễn Thị Thanh Nga - Trưởng bộ môn

2. Th.S. Đoàn Thị Thùy Linh - Phó trưởng bộ môn

3. Th.S. Vũ Thị Đức  - Giảng viên

4. CN. Trần Hồng Sơn - Giảng viên

5.ThS. Phạm Thị Thanh Tú - Giảng viên

6. ThS.. Trần Thế Mạnh - Cán bộ thực hành

7. ThS. Phạm Quang Trung - Cán bộ thực hành

8. ThS. Vũ Phương Liên - GV

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm