Bộ môn Nông nghiệp

 Bộ môn Nông học

 

1. ThS. Hoàng Thị Thanh Hà - Trưởng Bộ môn
2. ThS. Bùi Thị Sửu - P. Bộ môn
3. TS. Vũ Quang Giảng - Trưởng Khoa
4. ThS. Nguyễn Văn Khoa - P. Khoa
5. ThS. Đặng Văn Công - GV
6. ThS. Nguyễn Hoàng Phương - GV
7. ThS. Phạm Thị Mai - GV
8. ThS. Nguyễn Thị Quyên - GV
9. ThS. Lê Thị Thảo - GV
10. KS. Bùi Thị Hồng Thơm - CB thực hành
11. ThS. Vũ Thị Nự - GV
Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm