Ban chủ nhiệm khoa

Ban chủ nhiệm Khoa

 

Trưởng khoa: TS. Vũ Quang Giảng

Phó Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Tiến Dũng

Phó Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Văn Khoa

Trợ lý Khoa: ThS. Hoàng Thành Bắc

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm