Chi bộ khoa

Ban chi uỷ chi bộ khoa Nông - Lâm

 

1. Bí thư chi bộ: Đồng chí Vũ Quang Giảng

2. Phó bí thư chi bộ: Đồng chí Đinh Thị Hoa

3. Chi uỷ viên: Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm