Công đoàn khoa

Công đoàn bộ phận Khoa Nông - Lâm

1. Đ/c Cao Đình Sơn - Chủ tịch công đoàn

2. Đ/c Trần Anh Dũng - Phó chủ tịch công đoàn

3. Đ/c Hoàng Văn Thảnh  - Ủy viên

4. Đ/c. Vũ Thị Đức - Ủy viên

5. Đ/c Nguyễn Thị Minh Châu - Ủy viên