Bộ Môn Quản lý tài nguyên và Môi trường

Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường

 

1. ThS. Đinh Thị Hoa - Trưởng Bộ môn

 

2. ThS. Nguyễn Tiến Chính - P. Bộ môn

 

3. ThS. Trần Quang Khải - GV

 

4. ThS. Nguyễn Thùy Trang - GV

 

5. ThS. Đào Thị Mai Hồng - GV

 

6. ThS. Nguyễn Thành Sơn - GV

 

7. ThS. Nguyễn Thị Minh Châu - GV

 

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm