Chi đoàn GVCB

BCH Chi đoàn GVCB Khoa Nông - Lâm

 

1. Đ/c Đặng Văn Công - Bí thư

2. Đ/c Đinh Văn Thái - Phó Bí thư

3. Đ/c Vũ Thị Thảo - Ủy viên

Chi đoàn GVCB Khoa Nông - Lâm tính đến tháng 9/2014 có 37 đồng chí

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm