Cơ cấu tổ chức

1. Ban Chi ủy

- Đồng chí Vũ Quang Giảng - Bí thư

- Đồng chí Nguyễn Văn Khoa - P. Bí thư 

- Đồng chí Đào Nhân Lợi - Chi ủy viên

2. Ban chủ nhiệm Khoa

- TS.Vũ Quang Giảng - Trưởng Khoa

- TS.Nguyễn Văn Khoa - P.Trưởng Khoa

3. Các tổ chức đoàn thể

- Công đoàn bộ phận: Đ/c Đoàn Thị Thùy Linh (Chủ tịch), đ/c Đinh Văn Thái (Phó CT)

- Liên chi đoàn: Đồng chí Trần Anh Tuấn (bí thư), đ/c Nguyễn Thùy Trang (PBT), đ/c Lò Văn Thuận, Vũ Thúy Hằng, Lèng Thị Hoa, Cà Thị Thảo, Trần Đình Huy

- Chi đoàn GVCB: Đồng chí Trần Anh Tuấn (Bí thư), đ/c Nguyễn Thùy Trang (PBT), đ/c Phạm Thị Thanh Tú (Ủy viên)

4. Các Bộ môn

- Bộ môn Nông học: ThS. Hoàng Thị Thanh Hà (Trưởng BM), ThS. Bùi Thị Sửu (P.BM)

- Bộ môn Chăn nuôi - Thú y: ThS. Đặng Thị Thúy Yên (Trưởng BM), ThS. Lê Văn Hà (P.BM)

- Bộ môn Lâm học: TS.Đào Nhân Lợi (Trường BM)

- Bộ môn Sinh học ứng dụng: TS. Nguyễn Thị Thanh Nga (Trưởng BM), ThS. Đoàn Thị Thùy Linh (P.BM)

- Bộ môn Quản lý TN&MT: TS. Lê Thị Hằng (Trưởng BM).

5. Các ngành đào tạo trình độ đại học

- Nông học

- Bảo vệ thực vật

- Lâm sinh

- Quản lý tài nguyên rừng

- Quản lý tài nguyên và môi trường

- Chăn nuôi

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm