Hoạt động đánh giá cuối kỳ Dự án SFIRIA

Đoàn chuyên gia Nhật Bản đến Trường Đại học Tây Bắc thực hiện đánh giá cuối kỳ Dự án SFIRIA

Chi tiết: Tại đây

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm