Hưởng ứng tham gia Cuộc thi Tìm hiểu về Biên giới và Bộ đội Biên phòng

Liên chi đoàn thông báo Kế hoạch Hưởng ứng tham gia Cuộc thi Tìm hiểu về Biên giới và Bộ đội Biên phòng

 Chi tiết xem file đính kèm.

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm

 

 Ricky Jean-Francois Authentic Jersey