Thông báo veef việc tham gia các cuộc thi [Liên chi đoàn]

Liên chi đoàn thông báo về việc hưởng ứng tham gia các cuộc thi

Chi tiết tại file đính kèm.

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm

 

 Ricky Jean-Francois Authentic Jersey