Thống kê số lượng đề tài NCKH cấp Khoa của GVCB, đề tài cấp Trường và cấp Khoa của sinh viên

1. SỐ LƯỢNG ĐỀ TÀI CẤP KHOA CỦA GIÁO VIÊN, CÁN BỘ: 18 đề tài

2. SỐ LƯỢNG ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN:

- Năm học 2004 - 2005: 3 đề tài, với 8 sinh viên tham gia

- Năm học 2005 - 2006: 4 đề tài, với 10 sinh viên tham gia

- Năm học 2006 - 2007: 6 đề tài, với 15 sinh viên tham gia

- Năm học 2007 - 2008: 12 đề tài, với 25 sinh viên tham gia

- Năm học 2008 – 2009: 13 đề tài, với 34 sinh viên tham gia

- Năm học 2009 – 2010: 11 đề tài, với 32 sinh viên tham gia

- Năm 2010 – 2011: 12 đề tài, với 24 sinh viên tham gia

- Năm 2011 – 2012: 13 đề tài, với 29 sinh viên tham gia

3. SỐ LƯỢNG ĐỀ TÀI NCKH CẤP KHOA CỦA SINH VIÊN

157 đề tài, với 491 lượt sinh viên tham gia