Lịch tuần từ 10/6 - 16/6/2019

1. Lịch làm việc của Nhà trường: TẠI ĐÂY

2. Lịch bổ sung của Khoa:

- Ngày 11/6: Họp cán bộ chủ chốt (thời gian: 15h00; địa điểm: 103D; thành phần: Trưởng, phó các Bộ môn, Bí thư Liên chi, Chủ tịch Công đoàn bộ phận)

- Ngày 13/6/2019: Họp xét phân loại viên chức cuối năm (thời gian: 14h00; địa điểm; 103D; thành phần: toàn bộ giảng viên, cán bộ)

Ban Thông tin website Khoa Nông - Lâm