Lịch công tác (Tuần từ 15 - 21/12/2014)

BCN Khoa thông báo lịch công tác từ 15 - 21//12/2014

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần từ 15/12/2014 đến 21/12/2014)

THỨ (NGÀY)

SÁNG

CHIỀU

TỐI

HAI

(15/12)

- 8h00: Nhà trường làm việc với Trường ĐH Hồng Đức

                                      - PH2

TP: BGH, đại diện: HCTH, KHCNHTQT, ĐTĐH, ĐTSĐH

- 9h00: Họp tập thể lãnh đạo Trường (BTV Đảng ủy + BGH)                             - PH2

- 9h30: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ                - PH5

- 14h00: Họp BQL Dự án JICA                               - PH2                                                 

 

BA

(16/12)

 

- 14h00: Seminar Lý thuyết Trường lượng tử              - PH5

- 17h30: Tổng duyệt chương trình Hội thi sân khấu hóa tác phẩm văn học

                    - Sân trong Nhà A

 

(17/12)

- Bảo vệ đề cương K2 Ngôn ngữ Việt Nam

- 9h00: Họp BTC, Thư ký, Tổ giúp việc Hội nghị Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc                    - PH2

TP: Theo QĐ

- Bảo vệ đề cương K2 Ngôn ngữ Việt Nam

- 16h30: Chia tay chuyên gia JICA                               - PH2

TP: BGH, BQL Dự án, Khoa Nông Lâm

 

NĂM (18/12)

- Bảo vệ đề cương K2 Ngôn ngữ Việt Nam

- Đoàn công tác đi chúc mừng Học viện Biên phòng, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Bộ Quốc phòng, Vụ GDQP

- 14h00: Seminar Giải tích hàm và Phương trình vi phân

                                       - PH5

- Bảo vệ đề cương K2 Ngôn ngữ Việt Nam

 

SÁU (19/12)

- 8h00: Hội thảo giới thiệu Học bổng Australia                   - A2

TP: danh sách ở bảng đối diện

- Đoàn công tác chúc mừng các đơn vị quân đội trên địa bàn Thành phố

- 19h30: Hội thi sân khấu hóa tác phẩm văn học Khoa Ngữ văn

  - Sân trong Nhà A

BẢY (20/12)

- 8h00: Họp triển khai công tác kiến tập sư phạm               - A2                                    

TP: Trưởng, phó đoàn kiến tập - 8h30: Họp Hội đồng tuyển sinh cao học                    - PH2

- Khám sức khoẻ cho sinh viên K55 ĐHSP: Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh

- Thi tuyển sinh cao học

- Khám sức khoẻ cho sinh viên K55 ĐHGD: Chính trị A, Chính trị B, Tiểu học A

 

CN

(21/12)

- Thi tuyển sinh cao học

- Khám sức khoẻ cho sinh viên K55 ĐHGD: Tiểu học B, Tiểu học C, Mầm non A

- Thi tuyển sinh cao học

- Khám sức khoẻ cho sinh viên K55 ĐHGD: Mầm non B, Thể chất A, Thể chất B

- Đoàn công tác đi khánh thành Công trình tri ân tại Điện Biên

 

 Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm