Tăng cường công tác kiểm tra

Thông báo v/v tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế giảng dạy, học tập và làm việc của cán bộ, giảng viên, sinh viên.

Thực hiện kế hoạch số 513/KH-ĐHTB-TTPC ngày 06/10/2010 của Trường Đại học Tây Bắc về tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra năm học 2010 - 2011

 Ricky Jean-Francois Authentic Jersey