Kết luận tại cuộc họp Ban Quản lý Dự án với Lãnh đạo các Nhóm Nghiên cứu và 11 Chủ nhiệm đề tài về việc triển khai các hoạt động Dự án

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 5/5/2014, Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án (PMU) kết luận một số nội dung sau:

Chi tiết: Tại đây

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm