Dự án JICA thông báo kế hoạch Hội nghị sơ kết Dự án 6 tháng đầu năm 2014

Ban Quản lý Dự án TBU-JICA xin thông báo kế hoạch Hội nghị sơ kết Dự án 6 tháng đầu năm 2014 để các cá nhân và nhóm chuẩn bị các báo cáo.

Chi tiết: Tại đây

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm