PHIÊN HỌP THỨ 4 BAN ĐIỀU PHỐI HỖN HỢP DỰ ÁN TBU-JICA

            Ngày 13/8/2014, cuộc họp Ban Điều phối hỗn hợp (JCC) lần thứ 4 của Dự án TBU-JICA “Nâng cao năng lực Trường Đại học Tây Bắc góp phần phát triển bền vững vùng nông thôn khu vực Tây Bắc” đã được tổ chức tại Khách sạn La Thành – Thành phố Hà Nội. Mục đích cuộc họp là đánh giá kết quả hoạt động Dự án từ cuộc họp JCC lần 2 (ngày 26/7/2012) cho đến thời điểm hiện tại và thảo luận kế hoạch triển khai cho giai đoạn tiếp theo. 

Chi tiết: Tại đây

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm