Đánh giá cuối kỳ Dự án SFIRIA

Đoàn chuyên gia Nhật Bản đến Trường Đại học Tây Bắc thực hiện đánh giá cuối kỳ Dự án SFIRIA

Chi tiết: Tại đây

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm