Kế hoạch tập huấn kỹ năng mềm cho sinh viên

Thông báo dự kiến Kế hoạch tập huấn kỹ năng mềm cho sinh viên

Chi tiết tại file đính kèm.

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm