Cuộc Thi Tìm Kiếm “Ý Tưởng Chuỗi Giá Trị”

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2018, Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cùng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia đồng phát động Cuộc thi Tìm kiếm “Ý tưởng Chuỗi giá trị” nhằm hỗ trợ cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

Chi tiết: Tại đây

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm