Đại hội lớp - chi đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2019 thành công tốt đẹp

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thông qua ngày 13/12/2017 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI; thông báo số 11-TB/ĐTN của Ban Chấp hành  Đoàn trường Đại học Tây Bắc ngày 10 tháng 9 năm 2018 về việc tổ chức Đại hội, Hội nghị chi đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2019; căn cứ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên năm học 2018 – 2019. Liên chi đoàn đã xây dựng kế hoạch và tổ chức Đại hội, Hội nghị các chi đoàn năm học 2018 – 2019.

 

Đại hội lớp chi đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2019 với mục đích tạo sự thống nhất và đồng bộ trong quá trình tổ chức Đại hội Đoàn các cấp; tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới; kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành Đoàn các cấp và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết do Đại hội đề ra.

Thầy Vũ Quang Giảng - Bí thư Chi Bộ, Trưởng Khoa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội điểm

 

Trong quá trình xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội, Liên chi đoàn luôn quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI và sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng trong quá trình tổ chức đại hội.

 

Đại hội các chi đoàn được tổ chức trên tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên trong xây dựng văn kiện Đại hội.

 

Ban chấp hành các chi đoàn do Đại hội bầu ra đã đáp ứng được các tiêu chuẩn: tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị, năng lực, có uy tín, tinh thần đoàn kết, có số lượng, cơ cấu, độ tuổi hợp lý, bảo đảm các tiêu chuẩn. Quá trình chuẩn bị nhân sự phải gắn với củng cố tổ chức cơ sở, nâng cao chất lượng đoàn viên, cán bộ Đoàn, gắn với quy hoạch và đào tạo cán bộ.

 

Đại hội lớp chi đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2019 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với các phong trào thi đua sôi nổi, không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, thanh niên; Đại hội được tổ chức thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. 

Đặng Văn Công - Bí thư Liên chi

Ban Thông tin website Khoa Nông - Lâm