THÔNG BÁO NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

Khoa Nông - Lâm thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên có đủ điều kiện làm các thủ tục theo quy định để Nhà trường xét nâng lương trước thời hạn.

Đặng Văn Công - Giảng viên

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm