Phân công chấm thi học kỳ 1, năm học 2018 - 2019

Các giảng viên lưu ý để thưc hiện nhiệm vụ chấm thi học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 theo đúng quyết định của Nhà trường.

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm