Phân công coi thi học kỳ 1, năm học 2018 - 2019

Nhà trường đã có quyết định về việc phân công coi thi học phần học kỳ 1 năm học 2018 - 2019. BCN Khoa đề nghị các giảng viên theo dõi và thực hiện nhiệm vụ coi thi theo đúng lịch được phân công trong quyết định.

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm