Đề tài, Dự án, bài viết của ThS. Phạm Quang Thắng

Xin giới thiệu một số kết quả triển khai các đề tài, dự án, các bài viết của ThS. Phạm Quang Thắng - Giảng viên Khoa Nông - Lâm, ĐH Tây Bắc

 

1. Các đề tài:

 

Đề tài 1:

TT

Mục  thông tin

Nội dung thông tin

1

Tên đề tài, dự án

Tuyển chọn và phát triển giống lúa mới năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng chống chịu sâu bệnh hại cho huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

2

Chủ nhiệm và các thành viên

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Quang Thắng

Thành viên đề tài: Phạm Thị Mai

3

Mục tiêu của đề tài, dự án

- Trên cơ sở điều tra cơ cấu giống, diện tích, năng suất, sản lượng lúa từ năm 2002 - 2007, phân tích ưu, nhược điểm của cơ cấu giống trên địa bàn huyện từ đó đề suất một cơ cấu giống lúa hợp lý cho huyện.

- Tuyển chọn được 2-3 giống lúa mới có năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng kháng bệnh bạc lá.

- Trình diễn mô hình trồng các giống lúa mới với trình độ thâm canh cao ở một số hợp tác xã làm tiền đề phát triển ra toàn huyện.

4

Địa điểm và thời gian thực hiện

Địa điểm thực hiện: huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Thời gian thực hiện: Từ tháng 07/2007 đến tháng 07/2009

5

Nội dung chính của ĐT, DA

- Điều tra về diện tích, năng suất, sản lượng và cơ cấu giống lúa từ năm 2002 - 2007 của huyện Thuận Châu.

- Tiến hành khảo sát tập đoàn 8 dòng, giống lúa thuần và 3 tổ hợp lúa lai mới trong vụ mùa năm 2007 và vụ xuân 2008 tại xã Chiềng Ly.

- Lây nhiễm bệnh bạc lá nhân tạo để đánh giá khả năng kháng bệnh của các dòng, giống, tổ hợp lai thí nghiệm trong vụ mùa 2007.

- Tiến hành các thí nghiệm về mật độ, phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của các giống triển vọng được lựa chọn trong vụ xuân 2008.

- Xây dựng mô hình trình diễn các giống lúa mới được tuyển chọn tại 3 xã Chiềng Ly, Thôm Mòn, Tông Lạnh nhằm đánh giá tính thích ứng và ổn định của giống, góp phần giới thiệu các giống triển vọng tại huyện Thuận Châu.

6

Kết quả ĐT, DA

- Qua quá trình khảo sát đã chọn được 2 giống triển vọng: N18 năng suất đạt 75,3 tạ/ha, thời gian sinh trưởng 109 - 128 ngày; VL50 năng suất đạt 84,5 tạ/ha, thời gian sinh trưởng 98 - 116 ngày. Những giống này có các yếu tố cấu thành năng suất tốt, khả năng kháng bệnh bạc lá cao vượt trội so với đối chứng (Bao thai và Nhị ưu 63).

- Đề tài đã tổ chức 1 lớp tập huấn cho cán bộ khuyến nông, cán bộ kỹ thuật và nông dân địa phương tại 3 xã có mô hình trình diễn: Chiềng Ly, Thôm Mòn, Tông Lạnh huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

- Đề tài đã góp phần đào tạo được 3 kỹ sư nông nghiệp của Trường Đại học Tây Bắc.


Đề tài 2:

TT

Mục  thông tin

Nội dung thông tin

Ghi chú

1

Tên đề tài, dự án

Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật gây trồng và phát triển rau Bò khai, rau Sắng tại Sơn La

 

2

Chủ nhiệm và các thành viên

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Quang Thắng

Thành viên đề tài: TS. Đoàn Đức Lân, ThS. Đinh Thị Hoa, ThS. Nguyễn Văn Khoa, ThS. Vũ Văn Thuận, ThS. Nguyễn Hoàng Phương, ThS. Vũ Phong Lâm

 

3

Mục tiêu của đề tài, dự án

- Xây dựng quy trình nhân giống vô tính bằng giâm hom rau Bò khai, rau Sắng.

- Xây dựng quy trình trồng, chăm sóc, thu hái rau Bò khai thương phẩm tại Sơn La.

- Xây dựng mô hình trồng rau Bò khai, rau Sắng thương phẩm trên các loại đất khác nhau (đất bằng, đất vườn đồi).

- Tập huấn chuyển giao cho người dân triển khai vào thực tiễn sản xuất.

 

4

Địa điểm và thời gian thực hiện

Địa điểm thực hiện: huyện Thuận Châu và TP Sơn La, tỉnh Sơn La

Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2009 đến tháng 10/2010

 

5

Nội dung chính của ĐT, DA

- Điều tra, thu thập kiến thức bản địa về cách thức khai thác, sử dụng rau Bò khai, rau Sắng tại Sơn La.

- Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống vô tính bằng giâm hom rau Bò khai, rau Sắng

- Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật gây trồng rau Bò khai, rau Sắng

- Xây dựng các mô hình trồng rau Bò khai, rau Sắng thương phẩm

- Đánh giá chất lượng sản phẩm rau Bò khai, rau Sắng

- Tổ chức hội thảo khoa học, đào tạo, tập huấn chuyển giao kỹ thuật.

 

6

Kết quả ĐT, DA

- Xây dựng được vườn ươm nhân giống rau Bò khai, rau Sắng tại Khoa Nông - Lâm, Trường Đại học Tây Bắc, Thuận Châu - Sơn La, với quy mô diện tích 100 m2, sản xuất được 4400 cây giống rau Bò khai, 3200 cây giống rau Sắng.

- Xây dựng được mô hình trồng rau Bò khai, rau Sắng thương phẩm trên đất vườn và đất vườn đồi tại huyện Thuận Châu và Thành phố Sơn La với quy mô: Đất vườn 900 m2 và đất vườn đồi là 6800 m2.

- Xây dựng 03 quy trình công nghệ: Quy trình nhân giống vô tính bằng giâm hom rau Bò khai; Quy trình nhân giống vô tính bằng giâm hom rau Sắng; Quy trình sản xuất rau Bò khai thương phẩm.

- Chuyển giao, tập huấn kỹ thuật cho 60 sinh viên Trường Đại học Tây Bắc, 100 lượt hộ nông dân của 2 huyện Thuận Châu và thành phố Sơn La.

 

 Đề tài 3:

TT

Mục  thông tin

Nội dung thông tin

Ghi chú

1

Tên đề tài, dự án

Ứng dụng một số chế phẩm giữ ẩm chống hạn cho cây cao su tại Sơn La

 

2

Chủ nhiệm và các thành viên

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Quang Thắng

Thành viên đề tài: TS. Đoàn Đức Lân, ThS. Đinh Thị Hoa, ThS. Hoàng Thị Thanh Hà, ThS. Nguyễn Hoàng Phương, KS. Đặng Văn Công, ThS. Lê Thị Thu Hòa

 

3

Mục tiêu của đề tài, dự án

- Lựa chọn được chế phẩm giữ ẩm, chống hạn có hiệu quả cho cây cao su.

- Xây dựng được quy trình sử dụng chế phẩm giữ ẩm, chống hạn cho cây cao su tại tỉnh Sơn La.

- Đào tạo cán bộ kỹ thuật và tập huấn chuyển giao kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất.

 

4

Địa điểm và thời gian thực hiện

Địa điểm thực hiện: huyện Thuận Châu và Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2011 đến tháng 06/2013

 

5

Nội dung chính của ĐT, DA

- Thăm quan học tập kinh nghiệm, cách thức sử dụng chất giữ ẩm, thu thập tài liệu nghiên cứu 

- Điều tra, đánh giá một số yếu tố tự nhiên và kỹ thuật tại tỉnh Sơn La có ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây cao su.

- Điều tra hiện trạng vườn cao su thời kỳ kiến thiết cơ bản tại tỉnh Sơn La.

- Đánh giá ảnh hưởng của một số chất giữ ẩm, chống hạn bón trực tiếp đến sinh trưởng, phát triển của cây cao su tại Sơn La.

- Nghiên cứu sử dụng chất giữ ẩm, chống hạn phối trộn phân bón (phân NPK) cho cây cao su tại Sơn La.

- Xây dựng mô hình trình diễn việc sử dụng chất giữ ẩm chống hạn cho cây cao su tại Sơn La

- Xây dựng các quy trình công nghệ: Quy trình sử dụng chất giữ ẩm, chống hạn bón trực tiếp cho cây cao su tại Sơn La; Quy trình sử dụng chất giữ ẩm, chống hạn phối trộn phân bón (phân NPK) cho cây cao su tại Sơn La.

- Tổ chức hội thảo khoa học

- Chuyển giao, tập huấn kỹ thuật

 

6

Kết quả ĐT, DA

Đang triển khai

 

 

Dự án 4:

TT

Mục  thông tin

Nội dung thông tin

Ghi chú

1

Tên đề tài, dự án

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất một số loại rau, quả có lợi thế so sánh của tỉnh Lai Châu

 

2

Chủ nhiệm và các thành viên

Chủ nhiệm dự án: ThS. Phạm Quang Thắng

Thành viên dự án: TS. Đoàn Đức Lân, ThS. Nguyễn Hoàng Phương, KS. Đặng Văn Công, CN. Đào Hữu Bính

 

3

Mục tiêu của đề tài, dự án

Phát triển sản xuất rau quả có lợi thế so sánh tại Lai Châu nhằm phát huy lợi thế vùng, đáp ứng nhu cầu nội tiêu, hướng tới phát triển thị trường, tăng thu nhập, chuyển giao tiến bộ khoa học cho người dân.

 

4

Địa điểm và thời gian thực hiện

Địa điểm thực hiện: Thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2011 đến tháng 12/2012

 

5

Nội dung chính của ĐT, DA

- Điều tra, khảo sát: Khảo sát thực địa, đánh giá kỹ thuật sản xuất, tiêu thụ rau hiện tại và điều kiện của vùng triển khai dự án: Cơ sở hạ tầng, tập quán canh tác, phân tích chất lượng đất, hệ thống cây trồng, chất lượng an toàn sản phẩm... theo phương pháp điều tra nhanh nông thôn PRA, RRA.

- Tập huấn, chuyển giao các công nghệ sản xuất rau quả có lợi thế so sánh cho cán bộ kỹ thuật và người dân tham gia thực hiện mô hình

- Xây dựng mô hình sản xuất các loại rau quả có lợi thế so sánh

- Xây dựng hệ thống tiêu thụ sản phẩm

- Tổ chức hội thảo, hội nghị đầu bờ giới thiệu mô hình

 

6

Kết quả ĐT, DA

Đang triển khai

 

THÔNG TIN VỀ CÁC BÀI VIẾT

 

Bái số 1:

TT

Mục  thông tin

Nội dung thông tin

Ghi chú

1

Tên bài viết

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống vô tính bằng giâm hom rau Bò khai tại Sơn La

 

2

Tên tác giả bài viết

ThS. Phạm Quang Thắng, ThS. Đinh Thị Hoa

 

3

Năm đăng bài

Năm 2010

 

4

Tên tạp chí hoặc thông tin, số đăng

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, số 14 tháng 10/201

 

5

Tóm tắt nội dung bài viết

Nghiên cứu được tiến hành tại Khoa Nông - Lâm, trường Đại học Tây Bắc nhằm xây dựng quy trình nhân giống vô tính bằng giâm hom tại Sơn La. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra được các yếu tố chính quyết định đến thành công của việc giâm hom rau Bò khai tại Sơn La như: thời vụ giâm hom tốt nhất vào các tháng 3, 4; sử dụng chất kích thích ra rễ là IBA ở nồng độ 3000 ppm sẽ cho tỷ lệ ra rễ cao nhất; sử dụng hỗn hợp bầu có tỷ lệ đất mùn dưới tán rừng; khi mới giâm cần che bóng 80% để đảm bảo tỷ lệ ra rễ cũng như kích thích sự bật chồi và khả năng sinh trưởng phát triển của chồi, tuy nhiên cũng cần giảm dần độ che bóng để huấn luyện cây con trước khi xuất vườn.

 

 

Bái số 2:

TT

Mục  thông tin

Nội dung thông tin

Ghi chú

1

Tên bài viết

Ảnh hưởng của biện pháp tỉa nhánh đến sinh trưởng, phát triển và năng suất dưa chuột bản địa (Cucumis sativus L.) tại Thuận Châu, Sơn La

 

2

Tên tác giả bài viết

ThS. Phạm Quang Thắng

 

3

Năm đăng bài

Năm 2011

 

4

Tên tạp chí hoặc thông tin, số đăng

Tạp chí Giáo dục, Bộ GD&ĐT, số 6/2011

 

5

Tóm tắt nội dung bài viết

Nghiên cứu được tiến hành tại Khoa Nông - Lâm, Trường Đại học Tây Bắc nhằm xác định biện pháp tỉa nhánh thích hợp cho sản xuất giống dưa chuột bản địa vùng Tây Bắc đạt năng suất cao, chất lượng tốt. Các chỉ tiêu nghiên cứu được đánh giá theo tiêu chuẩn của Trung tâm Rau Thế giới (AVRDC). Kết quả nghiên cứu cho thấy, biện pháp tỉa nhánh đã có ảnh hưởng tích cực đến sinh trưởng, phát triển của dưa chuột bản địa. Biện pháp tỉa nhánh để 2 thân (gồm 1 thân chính và 1 nhánh cấp 1) thích hợp nhất cho cây sinh trưởng, phát triển và cho các yếu tố cấu thành năng suất cao, cho năng suất cá thể cao (4,36 kg/cây), và năng suất thực thu cao nhất (98,54 tấn/ha).

 


 

TIN TỨC & SỰ KIỆN