Các đề tài, dự án, bài viết của ThS. Nguyễn Tiến Dũng

Xin giới thiệu tóm tắt các kết quả thực hiện đề tài cấp bộ của ThS. Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng bộ môn Lâm Nghiệp, Khoa Nông Lâm, Đh Tây Bắc.

 

TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

Tên đề tài: Xây dựng bộ tiêu bản và bộ sưu tập ảnh các loài thực vật bậc cao của khu hệ thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên Côpia, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Mã số: B2007-25-05

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Tiến Dũng

Tel: 0223848162  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Tây Bắc

Cơ quan và cá nhân phối hợp thực hiện: Trần Ngọc Hải – Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Hà Nội

Thời gian thực hiện: Tháng 5 năm 2007 đến tháng 6 năm 2009

Mục tiêu:

Xây dựng bộ sưu tập tiêu bản các loài thực vật rừng tại khu vực Copia, thu thập bộ tư liệu bằng hình ảnh về hình thái của thực vật rừng tại khu vực Copia.

Nội dung chính:

- Điều tra xác định thành phần thực vật bậc cao tại khu vực nghiên cứu.

- Xây dựng bộ tiêu bản và bộ sưu tập ảnh thực vật của khu vực nghiên cứu.

Kết quả chính đạt được

Xây dựng, bổ sung danh lục thực vật tại khu vực nghiên cứu.

Xây dựng được bộ tiêu bản thực vật và bộ sưu tập ảnh thực vật bậc cao tại khu vực nghiên cứu. Bộ tiêu bản và bộ ảnh bao gồm 92 loài (ngành Hạt trần 5 loài và ngành Hạt kín 87 loài). Trong đó có 6 loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam. Sản phẩm của đề tài được sử dụng trong công tác đào tạo kỹ sư lâm nghiệp của Trường Đại học Tây Bắc. Ngoài ra kết quả của đề tài còn góp phần lưu giữ những tư liệu về thực vật bậc cao tại Khu bảo tồn thiên nhiên Côpia.

Ban Website Khoa Nông Lâm

 Ricky Jean-Francois Authentic Jersey