Đề tài, dự án, bài viết của TS. Vũ Quang GIảng

Xin giới thiệu một số kết quả triển khai các đề tài, dự án, bài báo, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp của ThS. Vũ Quang Giảng - Phó Trưởng khoa Nông - Lâm

Xem tiếp...

Thống kê sản phẩm NCKH của Khoa Nông - Lâm

Từ khi thành lập đến nay, GVCB và Sinh viên Khoa Nông - Lâm đã có nhiều thành tích trong công tác nghiên cứu Khoa học. Có rất nhiều công trình nghiên cứu thành công với nguồn vốn trong nước và nguồn tài trợ nước ngoài. Dưới đây là thông kê kết quả nghiên cứu khoa học của GVCB và sinh viên Khoa Nông - Lâm.

Xin mời xem chi tiết ở file đính kèm:

1. Báo cáo tổng kết Công tác NCKH KHoa Nông - Lâm: Tại đây

2. Danh sách Giảng viên làm đề tài cấp bộ: Tại đây

3. Danh sách Giảng viên làm đề tài cấp Tỉnh: Tại đây

4. Danh sách Giảng viên làm đề tài cấp Trường: Tại đây

5. Danh sách Giảng viên làm dự án Quốc tế: Tại đây

6. Thống kê số lượng đề tài NCKH cấp Khoa của GV và đề tài NCKH cấp Khoa, cấp Trường của SV: Tại đây

Ban website Khoa Nông - Lâm