Đề tài, dự án, bài viết của TS. Vũ Quang GIảng

Xin giới thiệu một số kết quả triển khai các đề tài, dự án, bài báo, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp của ThS. Vũ Quang Giảng - Phó Trưởng khoa Nông - Lâm

1. Đề tài cấp Bộ

TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

 

- Tên đề tài: Điều tra, đánh giá tác hại của những loài côn trùng gây hại chủ yếu trên cây trồng nông nghiệp ở tỉnh Sơn La.

- Mã số:  B2007-25-06

- Chủ nhiệm đề tài: Ths. Vũ Quang Giảng

- Cơ quan và cá nhân phối hợp thực hiện

        Trường Đại học Tây Bắc

          + KS. Phạm Quang Thắng – Thành viên

+ KS. Hoàng Thị Thanh Hà – Thành viên

         Chi cục Bảo vệ thực vật Sơn La

+ KS. Vũ Minh Sơn – Thành viên

- Thời gian thực hiện: từ tháng 5 năm 2007 đến tháng 5 năm 2009

1. Mục tiêu: Xác định thành phần sâu hại, những sâu hại chính và mức độ gây hại của chúng trên một số cây trồng tạiSơn La.

2. Nội dung chính:

- Điều tra thành phần côn trùng gây hại trên một số cây trồng chính tại Sơn La (lúa, ngô, khoai lang, cải bắp, cà chua, đậu tương, mía, chè, cà phê, cam, xoài, nhãn)

- Đánh giá tỷ lệ hại do một số sâu hại chính gây lên

3. Kết quả chính đạt được

      - Xác định được thành phần sâu hại và một số sâu hại chính trên lúa, ngô, khoai lang, cà chua, cải bắp, đậu tương, mía, chè, cà phê, cam, xoài, nhãn tại một số khu vực tiến hành điều tra thuộc tỉnhSơn La.

      - Đánh giá được mức độ gây hại của một số côn trùng gây hại chủ yếu trên một số cây trồng trên ởSơn La.

       Trên cơ sở kết quả đó làm tài liệu tham khảo cho những nghiên cứu tiếp theo về sâu hại cây trồng nông nghiệp và trong đào tạo sinh viên ngành nông nghiệp trong các trường đại học, cao đẳng, trung học. 

        Kết quả nghiên cứu có thể ứng dụng trong thực tiễn sản xuất về việc phòng ngừa những loài sâu hại chính trên cây trồng nông nghiệp tại địa phương.

2. Đề tài cấp Tỉnh

Tên đề tài: Trồng thử nghiệm và chọn giống thanh long phù hợp với điều kiện tự nhiên, canh tác tại tỉnh Sơn La.

                                                         Chủ nhiệm đề tài: Ths. Vũ Quang Giảng

 1. Mục tiêu của đề tài

- Chọn được giống thanh long năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với điều kiện tự nhiên của Sơn La

- Xây dựng quy trình trồng, chăm sóc, thâm canh và nhân giống thanh long phù hợp với điều kiện củaSơn La.

          - Chuyển giao quy trình trồng, chăm sóc, thâm canh thanh long cho cán bộ, sinh viên nông lâm và nông dân

2. Kết quả đề tài

          - Lựa chọn được giống thanh long ruột đỏ Đài Loan phù hợp với điều kiện tự nhiên, canh tác tại tỉnh Sơn La

          - Xây dựng được quy trình nhân giống vô tính thanh long sử dụng α - NAA

          - Xây dựng được quy trình trồng, chăm sóc thanh long tại Sơn La

          - Xây dựng quy trình bón phân qua lá cho thanh long ruột đỏ Đài Loan

3. Trích yếu Luận án Tiến sỹ Nông nghiệp

 BẢN TRÍCH YẾU LUẬN ÁN TIẾN SỸ NÔNG NGHIỆP

 1. Tên tác giả: Vũ Quang Giảng

 2. Tên luận án: Rệp sáp mềm nâu Coccus hesperidum L.(Homoptera: Coccidae)hại cà phê chè và biện pháp phòng chống theo hướng tổng hợp tại tỉnhSơn La.

 3. Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật; Mã số chuyên ngành: 62.62.10.01

 4. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

 5. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án:

 - Mục đích : Nghiên cứu xác định đặc điểm sinh vật học, sinh thái học, tình hình phát sinh gây hại của rệp sáp mềm nâu hại trên cà phê chè nhằm đề xuất và áp dụng các biện pháp phòng chống loài sâu hại này theo hướng quản lý tổng hợp đạt hiệu quả kinh tế cao ở tỉnh Sơn La.

 - Đối tượng nghiên cứu: Rệp sáp mềm nâu Coccus hesperidum L. trên cây cà phê chè

 6. Nội dung nghiên cứu

 

 - Nghiên cứu đặc điểm hình thái của rệp sáp mềm nâu

 - Nghiên cứu đặc điểm sinh học của rệp sáp mềm nâu.

 - Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học của rệp sáp mềm nâu.

 - Nghiên cứu biện pháp phòng trừ rệp sáp mềm nâu trên cây cà phê chè.  

 7. Các phương pháp nghiên cứu chính đã sử dụng:

 - Nghiên cứu đặc điểm hình thái theo phương pháp thường quy trong nghiên cứu bảo vệ thực vật. Giám định loài rệp sáp mềm nâu bằng các tài liệu của tài liệu của Oleg Nicetic, Phạm Văn Lầm và cs. (2008), Williams et al. (1990), Zimmerman (1948) [25], [105], [109].

 - Nghiên cứu đặc điểm sinh học để xác định các chỉ tiêu sinh học cơ bản theo phương pháp Birch, 1948; Pielow (1977), Nguyễn Văn Đĩnh (1994); Laing (1969) có bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế.

 - Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của rệp sáp mềm nâu ngoài đồng ruộng bằng phương pháp nghiên cứu chung của Viện Bảo vệ thực vật (1997) có bổ sung cho phù hợp với thực tế.

             - Nghiên cứu biện pháp phòng trừ rệp sáp mềm nâu trên cây cà phê.

             + Nghiên cứu biện pháp canh tác, biện pháp sinh học theo phương pháp nghiên cứu của Viện Bảo vệ thực vật (1997) về điều tra cơ bản dịch hại nông nghiệp và thiên địch của chúng.

             + Bố trí thí nghiệm phòng trừ rệp sáp mềm nâu bằng các thuốc trừ sâu được tiến hành theo phương pháp của (Gomez et al., 1984; Phạm Bình Quyền, 1994), Abbott (1925)

 - Đánh giá so sánh các chỉ tiêu điều tra và xử lý số liệu thống kê bằng phần mềm Microsoft Excel.

 8. Các kết quả nghiên cứu chính đã đạt được:

                 - Xác định được vai trò, ý nghĩa kinh tế của loài rệp sáp mềm nâu Coccus hesperidum L. trên cà phê chè tại vùng thị xã Sơn La và phụ cận;

             - Xác định được các đặc điểm sinh học cơ bản của rệp sáp mềm nâu

             - Đã xác định được đặc điểm sinh thái học của loài rệp sáp mềm nâu Coccus hesperidum L trên cà phê chè (biến động số lượng, các yếu tố sinh thái ảnh hưởng đến rệp sáp mềm nâu vv…) 

 - Đề xuất được biện pháp phòng chống rệp sáp mềm nâu Coccus hesperidum L. theo hướng tổng hợp trên cà phê chè đạt hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường.

                                                                                 Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2011

 

        Người hướng dẫn

 

 

GS.TS. Nguyễn Văn Đĩnh

   Tác giả luận án

 

 

       NCS. Vũ Quang Giảng

  Ban Website Khoa Nông - Lâm