Phương án hỗ trợ cho doanh nghiệp trồng dâu dướng trên địa bàn tỉnh Sơn la năm 2019

Ngày 28/02/2019, Ủy ban nhân dân Tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 491/QĐ-UBND quy định về  phương án hỗ trợ cho doanh nghiệp trồng dâu dướng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2019 . Nội dung chính của phương án như sau:

1. Căn cứ lập Phương án

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.

- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015.

- Thông báo số 344/TB-TT HĐND ngày 15/02/2019 của Thường trực HĐND tỉnh Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về các nội dung trình tại phiên họp lần thứ 69.

- Công văn số 1978/TT-HĐND ngày 15/02/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về việc chủ trương sử dụng ngân sách tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp trồng cây dâu dướng trên địa bàn tỉnh năm 2019.

2. Nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ

a) Nguyên tắc xác định mức hỗ trợ:

- Mức hỗ trợ được xác định trên cơ sở chi phí sản xuất, gồm các chi phí đầu vào cho sản xuất ở thời kỳ kinh doanh, không bao gồm các chi phí vận chuyển, bao bì đóng gói sản phẩm, chi phí quảng bá sản phẩm.

- Mức hỗ trợ phải thấp hơn chi phí sản xuất.

- Mức hỗ trợ phải phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách tỉnh năm 2019.

b) Điều kiện hỗ trợ

- Doanh nghiệp hoạt động theo quy định pháp luật.

- Trồng cây dâu dướng với diện tích liền vùng, liền khoảnh tối thiểu 01 ha trở lên trên địa bàn 04 huyện: Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu, Mộc Châu và thành phố Sơn La.

3. Mức hỗ trợ

- Hỗ trợ không quá 70% chi phí và tổng mức hỗ trợ không quá 70 triệu đồng/ha để mua giống cây.

- Tổng diện tích hỗ trợ trồng cây dâu dướng năm 2019: 10 ha.

4. Kinh phí, nguồn kinh phí hỗ trợ năm 2019

- Dự kiến kinh phí hỗ trợ tối đa năm 2019: 700.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm triệu đồng).

- Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách tỉnh năm 2019.

5. Tổ chức thực hiện

a) UBND các huyện, thành phố:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Phương án này đến các hợp tác xã, doanh nghiệp.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện trồng cây dâu dướng trên địa bàn địa phương quản lý.

- Báo cáo kịp thời kết quả, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Phương án về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Phương án hỗ trợ. Thường xuyên theo dõi, tổng hợp kết quả, phối hợp với các cơ quan chức năng tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Phương án.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho doanh nghiệp trồng cây dâu dướng; Trình UBND tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ; Thực hiện chi trả hỗ trợ cho doanh nghiệp sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ.

c) Sở Tài chính:

Tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung kinh phí cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện Phương án.

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Tài chính cân đối, bố trí nguồn vốn thực hiện Phương án.

đ) Doanh nghiệp đủ điều kiện hỗ trợ:

Doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các hồ sơ sau:

- Bản đề nghị hỗ trợ cho doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này (Bản gốc).

- Thuyết minh Dự án trồng cây dâu dướng gắn với phát triển chăn nuôi hoặc nuôi trồng thủy sản theo mẫu quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Dự án (Bản gốc).

- Các hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng, hóa đơn mua giống cây dâu dướng (Bản sao).

6. Chế độ báo cáo

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp kết quả triển khai Phương án báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trước ngày 25/6 và ngày 25/12.

7. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh cần sửa đổi, bổ sung Phương án này. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động gửi ý kiến bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời./.

ThS. Đoàn Thị Thùy Linh- Giảng viên

Ban Thông tin website Khoa Nông - Lâm