Chuẩn đầu ra ngành Bảo vệ thực vật

 Chuẩn đầu ra ngành Bảo vệ Thực vật

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT

Hệ Đại học : 4 năm

- Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; đồng thời hưởng ứng cuộc vận động “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung:

  Đào tạo kỹ sư có kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức chuyên môn ngành Bảo vệ thực vật tương đối hoàn chỉnh; có năng lực vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn; có kỹ năng thực hành thành thạo, có phương pháp làm việc khoa học, độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Bảo vệ thực vật; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp; có khả năng tự học tập bồi dưỡng để chuyển đổi nghề nghiệp hoặc học sau đại học.

1.2.  Mục tiêu cụ thể:

- Trang bị cho sinh viên kiến thức khoa học tự nhiên, kinh tế ứng dụng vào sản xuất, bảo vệ, duy trì và phát triển những cây trồng và chất lượng của sản phẩm sau thu hoạch.

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khoa học và đại cương cần thiết để học những môn cao hơn. Các môn kiến thức đại cương gồm chính trị, xã hội, nhân văn, ngoại ngữ, tin học, thể dục, quân sự; các môn khoa học gồm sinh học, hoá học, vật lý, toán cao cấp, sinh thái học nông nghiệp và phương pháp tiếp cận khoa học.

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tài nguyên nông nghiệp (đất, nước, cây trồng, vật nuôi). Sinh viên được trang bị kiến thức chuyên sâu về: sâu bệnh hại cây trồng, nhện hại cây trồng, miễn dịch học, dự tính dự báo sâu bệnh hại cây trồng, động vật hại nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật; kỹ năng quản lý dịch hại cây trồng một cách hài hoà trong những hệ thống nông nghiệp tổng hợp bền vững tại từng vùng sinh thái để tăng hiệu quả sản lượng và lợi tức của khuyến nông và  tổ chức quốc tế trong và ngoài nước .    

II. NỘI DUNG CHUẨN ĐẦU RA

1. Tên ngành đào tạo: Ngành Bảo vệ thực vật  (Plant protection)

2. Trình độ đào tạo: Đại học

3. Kiến thức

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; tư  tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

- Có kiến thức cơ bản về toán học, hóa học và sinh học, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- Kiến thức cơ sở và ngành Bảo vệ thực vật để có thể tổ chức sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật;  phát hiện các loại dịch hại cây trồng; am hiểu và sử dụng thành thạo các loại thuốc bảo vệ thực vật; sử dụng thành thạo các biện pháp phòng, chống dịch hại cây trồng để bảo vệ mùa màng, biết cách lựa chọn những giống cây trồng phù hợp với từng điều kiện sinh thái, nhằm tạo ra các sản phẩm trồng trọt có năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và hiệu quả kinh tế cao, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững đáp ứng yêu cầu hội nhập;

- Kiến thức về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, quản lý thuốc bảo vệ thực vật, kiến thức về kiểm dịch thực vật, vận dụng vào việc kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản để làm cơ sở cho việc xây dựng một nền nông nghiệp sạch bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng;

- Có kiến thức để giải quyết và tư vấn các vấn đề chuyên môn trong hoạt động sản xuất và kinh doanh ngành Bảo vệ thực vật;

- Có kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học để đề xuất và triển khai thực hiện các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn.

- Có trình độ tin học tương đương trình độ B. Sử  dụng được các phầm mềm hỗ trợ  cơ  bản:Word, Excel, Powerpoint; các phần mềm hỗ trợ tính toán ứng dụng trong xử lý thống kê số liệu thực nghiệm: IRRISTART

- Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC.

4. Kỹ năng

4.1. Kỹ năng cứng:

- Lập và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh hóa chất bảo vệ thực vật, chế phẩm sinh học trong sản xuất nông nghiệp;

- Kỹ năng điều tra, phát hiện dịch hại, sử dụng hiệu quả loại thuốc bảo vệ thực vật, chỉ đạo và thực hiện tốt các biện pháp quản lý cây trồng tổng hợp ICM;

- Sử dụng các trang thiết bị phòng thí nghiệm hiện đại trong công tác phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hàm lượng nitrat trong rau quả, lương thực thực phẩm và chẩn đoán bệnh hại cây trồng, phân tích hóa lý tính đất, các chỉ tiêu chất lượng nông sản;

- Tổ chức sản xuất kinh doanh hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón và các chế phẩm sử dụng trong nông nghiệp, nắm vững pháp chế ngành;

- Có khả năng ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật, xây dựng hệ thống quản lý cây trồng tổng hợp;

- Có khả năng làm việc theo nhóm, năng lực vận động nông dân; viết báo cáo khoa học, trình bày và thuyết trình kiến thức thuộc chuyên ngành, phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn sản xuất chuyên ngành Bảo vệ thực vật.

4.2. Kỹ năng mềm:

- Kỹ năng văn phòng: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng để soạn thảo các văn bản, hợp đồng, xử lý số liệu trên máy tính... bằng tiếng Việt.

- Kỹ năng trình bày và giao tiếp: Có khả năng giao tiếp, giao dịch với các đối tượng khác nhau, có khả năng thuyết trình.

- Kỹ năng làm việc: có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; khả năng xây dựng và phát triển mối quan hệ với tập thể.

- Kỹ năng nghiên cứu: có khả năng tự học tập nâng cao kiến thức phục vụ công tác.

- Nhanh nhạy trong việc nắm bắt, xử lý, giải quyết các vấn đề, các tình huống phát sinh trong thực tế về bảo vệ sản xuất.

 5. Thái độ

          - Có lập trường chính trị - tư tưởng rõ ràng, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm bảo vệ tổ quốc

          - Có nhận thức về các vấn đề kinh tế, pháp luật, xã hội và văn hoá

          - Có ý thức, năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn

6 . Vị trí làm việc sau khi ra trường

          + Vị trí công tác: Là cán bộ kỹ thuật, tư vấn, quản lý, nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

          + Nơi làm việc:

 - Làm nhiệm vụ của người kỹ sư Bảo vệ thực vật tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh như: trang trại Trồng trọt, công ty sản xuất và kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật,....

- Làm việc tại các cơ quan hành

chính, quản lý chuyên ngành Bảo vệ thực vật như: Cục Bảo vệ thực vật, Sở nông nghiệp, Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục kiểm dịch thực vật Trung tâm khuyến nông

, Phòng nông nghiệp, ....

- Làm việc tại các Viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Môi trường;

- Tổ chức sản xuất kinh doanh tư nhân về kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật, về sản xuất cây lương thực, cây công nghiệp, rau quả, hoa cây cảnh;

- Làm công tác giảng dạy chuyên ngành Bảo vệ thực vật trong các trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại học; giảng dạy môn kỹ thuật nông nghiệp tại các trường PTTH.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Tiếp tục nghiên cứu và học tập chuyên sâu về  bảo vệ thực vật, trồng trọt, chọn giống cây trồng, công nghệ sinh học.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo

 Chương trình đào tạo và tài liệu chuyên ngành tham khảo của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Đại học Nông lâm Thái Nguyên và một số trường Đại học Nông nghiệp khác.

KHOA NÔNG - LÂM

 

TIN TỨC & SỰ KIỆN