Các Ngành đào tạo Đại học hệ chính quy

Khoa Nông Lâm hiện có có 5 Bộ môn: Bộ môn Nông học, Bộ môn Lâm học, Bộ môn Sinh học ứng dụng, Bộ môn Quản lý tài nguyên và môi trường và Bộ môn Chăn nuôi - Thú y. 

I. Các ngành đào tạo Đại học

1. Ngành Khoa học cây trồng (Nông học)

2. Ngành Lâm Sinh

3. Ngành Bảo vệ thực vật

4. Ngành Chăn nuôi thú y

5. Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

II. Các ngành đào tạo Cao đẳng

1. Cao đẳng BVTV

2. Cao đẳng Quản lý tài nguyên và Môi trường

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm