Chuẩn đầu ra ngành QLBVTNR và MT

Chuẩn đầu ra Ngành Quản lý bảo vệ tài nguyê rừng và Môi trường

     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 CHUẨN ĐẦU RA

 NGÀNH QUẢN LÍ TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNG

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 760/QĐ-ĐHTB-ĐT ngày 10/12/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc)

 

 1. Tên ngành đào tạo: Quản lí tài nguyên rừng và môi trường (Enviroment and Forest resource management)

  2. Trình độ đào tạo: Đại học

 3. Yêu cầu về kiến thức

3.1 Kiến thức tổng quát

 - Được trang bị kiến thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng như các kiến thức cơ bản về pháp luật hiện hành để có thể nhận thức và quán triệt chủ trương, chính sách của Nhà nước trong từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội.

- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

3.2 Kiến thức chuyên môn

- Có kiến thức cơ bản về toán và khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- Có kiến thức cơ sở, chuyên ngành Quản lí tài nguyên rừng và môi trường. Nắm được kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành (Hình thái và phân loại thực vật, sinh thái môi trường,...), kiến thức cơ sở của ngành (Lâm nghiệp xã hội đại cương, Khí tượng thủy văn rừng, Thống kê toán học trong Lâm nghiệp, Nông Lâm kết hơp,...) và kiến thức chuyên ngành (Động vật rừng, Thực vật rừng, Bảo vệ tài nguyên rừng, Đa dạng sinh học, Bảo tồn các loài động thực vật nguy cấp, Quản lí đầu nguồn, Đánh giá tác động môi trường, ...) trong Quản lí và phát triển tài nguyên rừng.

- Có kiến thức cơ bản về luật pháp, chính sách phục vụ công tác bảo vệ TNR&MT; Sử dụng thành thạo tin học ứng dụng trong xử lý số liệu và nghiên cứu khoa học.

- Có kiến thức về hệ thống thông tin Địa lí (GIS); Phương pháp nghiên cứu khoa học.

- Nắm vững kiến thức chuyên sâu phù hợp với yêu cầu thực tiễn về quản lí tài nguyên rừng và môi trường.

- Có kiến thức tin học, ngoại ngữ tương đương trình độ B và sử dụng được một số phần mềm phục vụ công tác quản lí tài nguyên rừng và môi trường.

4. Yêu cầu về kỹ năng

4.1 Kỹ năng cứng

Kỹ sư ngành QLTNR&MT có kỹ năng về phân loại và nhận biết các loài thực vật, động vật, côn trùng và vật gây bệnh cây rừng.

Điều tra, đánh giá, giám sát diễn biến tài nguyên rừng bao gồm tài nguyên thực vật, động vật, côn trùng, nấm, vi sinh vật,...

Điều tra, dự tính dự báo sâu bệnh hại.

Điều tra, đánh giá xói mòn đất và nguồn nước vùng đầu nguồn; Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án quản lý tài nguyên rừng, quản lý lưu vực, quản lý môi trường phục vụ công tác:

Phân loại tài nguyên rừng và xây dựng các phương án quản lí tài nguyên rừng và môi trường;

Lập và thực hiện các dự án Lâm nghiệp.

Thực hiện các đề tài khoa học về đánh giá tác động môi trường;

4.2 Kỹ năng mềm

- Kỹ năng văn phòng: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng để soạn thảo các văn bản, hợp đồng, xử lý số liệu trên máy tính... bằng tiếng Việt.

- Kỹ năng trình bày và giao tiếp: Có khả năng giao tiếp, giao dịch với các đối tượng khác nhau, có khả năng thuyết trình.

- Có kĩ năng làm việc nhóm, quản lí nhóm, làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp;

- Kỹ năng nghiên cứu: có khả năng tự học tập nâng cao kiến thức phục vụ công tác.

5. Yêu cầu về thái độ

- Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Cầu thị trong công việc, năng động, sáng tạo, sẵn sàng tiếp cận công nghệ hiện đại trong lĩnh vực quản lí tài nguyên rừng và môi trường;

- Tôn trọng đồng nghiệp;

- Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp;

- Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng.

6 . Vị trí làm việc sau khi ra trường

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

- Viện nghiên cứu, trung tâm tư vấn về tài nguyên rừng và môi trường;

- Các cơ quan quản lí nhà nước về tài nguyên rừng và môi trường như Cục Kiểm lâm, Cục Lâm Nghiệp, Cục Bảo vệ thực vật, Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học. Cảnh sát môi trường các cấp, các cơ quan quản lý rừng đặc dụng và rừng phòng hộ.

- Trong các cơ sở sản xuất và kinh doanh Lâm nghiệp; Các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ thuộc lĩnh vực chuyên môn.

- Các cơ quan cấp tỉnh như Chi cục Kiểm Lâm, chi cục Lâm nghiệp, chi cục bảo vệ thực vật, Trung tâm khuyến Nông khuyến Lâm, Trạm khuyến Nông khuyến Lâm

- Giảng viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp về đào tạo cán bộ quản lí tài nguyên rừng và môi trường (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trườngNG

Có khả năng tiếp tục học lên bậc sau đại học ở các chuyên ngành có liên quan đến quản lí tài nguyên rừng và môi trường..TS Lê

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo

 Chương trình đào tạo và tài liệu chuyên ngành tham khảo của Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Hà Nội, Trường Đại học Thái Nguyên và một số Trường Đại học khác.

 

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

TS. Đoàn Đức Lân

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

PGS. TS Đặng Quang Việt

 

 Ricky Jean-Francois Authentic Jersey