Chuẩn đầu ra ngành Lâm sinh

Chuẩn đầu ra ngành Lâm sinh

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH LÂM SINH

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 760/QĐ-ĐHTB-ĐT ngày 10/12/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc)

 

1. Tên ngành đào tạo: Lâm sinh (Forestry)

2. Trình độ đào tạo: Đại học

 3. Yêu cầu về kiến thức

3.1 Kiến thức tổng quát

 - Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; tư  tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

- Có kiến thức cơ bản về toán và khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

3.2 Kiến thức chuyên môn

- Có kiến thức cơ sở, chuyên ngành lâm sinh. Áp dụng được kiến thức cơ sở lâm sinh (khí tượng thủy văn rừng, đo đạc lâm nghiệp, đất lâm nghiệp, cây rừng, thống kê toán học ứng dụng trong lâm nghiệp, ...), kiến thức chuyên ngành lâm nghiệp (côn trùng rừng, bệnh cây rừng, giống cây rừng, trồng rừng, điều tra rừng, quy hoạch lâm nghiệp, sản lượng rừng, lâm học,...) và kiến thức bổ trợ (quản lý doanh nghiệp lâm nghiệp, lâm nghiệp xã hội, lửa rừng, nông lâm kết hợp, trồng rừng đặc sản, rừng phòng hộ, khoa học gỗ, công cụ máylâm nghiệp, khai thác vận chuyển lâm sản...) trong điều tra đánh giá tài nguyên rừng, đề ra và thực hiện biện pháp kỹ thuật lâm sinh từ khâu tạo rừng, chăm sóc nuôi dưỡng, khai thác, quản lý bảo vệ rừng, các biện pháp kinh doanh lâm đặc sản khác.

- Có kiến thức về Phương pháp nghiên cứu khoa học. Áp dụng được phương pháp nghiên cứu khoa học trong lâm nghiệp, các nguyên lý cơ bản trong việc xây dựng và phát triển bền vững tài nguyên rừng; điều tra, đánh giá tài nguyên rừng, quy hoạch lâm nghiệp, quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp, nghiên cứu khoa học và phát triển lâm nghiệp.

- Có kiến thức về thực tiễn ngành lâm nghiệp thông qua thực tập nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp.

- Có trình độ tin học tương đương trình độ B. Sử dụng được phầm mềm hỗ trợ cơ bản: Word, Excel; hỗ trợ xử lý thống kê số liệu thực nghiệm.

- Có trình độ tiếng Anh tương đương trình độ B.

4. Yêu cầu về kỹ năng

4.1 Kỹ năng cứng

- Có kỹ năng xây dựng và quản lý vườn ươm.

- Có khả năng thiết kế, chỉ đạo thực hiện các công trình xây dựng và phát triển rừng; phương pháp tổ chức và thực hiện các công việc điều tra, đánh giá tài nguyên rừng, quy hoạch lâm nghiệp và quản lý sử dụng tài nguyên, thiên nhiên và môi trường, nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ lâm nghiệp.

- Có kỹ năng thiết kế, thực hiện giải pháp kỹ thuật lâm sinh: tạo rừng, phục hồi, làm giàu rừng, nuôi dưỡng rừng, nông lâm kết hợp, khai thác và sử dụng lâm sản đối với từng loại rừng ở các vùng kinh tế sinh thái khác nhau;

- Tư vấn, phổ cập và chuyển giao kỹ thuật lâm nghiệp, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ lâm nghiệp, tham gia đào tạo bồi dưỡng cán bộ trung học, công nhân trong lĩnh vực chuyên môn

4.2  Kỹ năng mềm

- Kỹ năng văn phòng: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng để soạn thảo các văn bản, hợp đồng, xử lý số liệu trên máy tính... bằng tiếng Việt.

- Có kĩ năng làm việc nhóm, quản lí nhóm, làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp;

- Tư vấn các vấn đề chuyên môn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học trong lâm nghiệp;

- Kỹ năng nghiên cứu: có khả năng tự học tập nâng cao kiến thức phục vụ công tác.

5. Yêu cầu về thái độ

- Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, có khả năng làm việc nhóm. Làm việc theo quy định của pháp luật.

- Có phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo và luôn tiếp cận với khoa học kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực lâm nghiệp.

6 . Vị trí làm việc sau khi ra trường

Các cơ quan kiểm lâm, cảnh sát môi trường, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên; Các cơ quan quản lý, doanh nghiệp về nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn các cấp. Các cơ quan nghiên cứu, đào tạo và tư vấn các cấp về lâm nghiệp, sinh thái, tài nguyên và môi trường. Các tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp và phát triển nông thôn, bảo vệ tài nguyên và môi trường...

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường: Tiếp tục nghiên cứu và học tập nâng cao trình độ trong lĩnh vực lâm nghiệp.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế tham khảo

 Chương trình đào tạo và tài liệu chuyên ngành tham khảo của Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Hà Nội, Đại học Thái nguyên và một số trường Đại học khác.

TIN TỨC & SỰ KIỆN