Hiện trạng rừng toàn quốc

Ngày 15/4/2020  Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ra Quyết định số 1423/QĐ-BNN-TCLN về việc Công bố hiện trạng rừng toàn quốc đến ngày 31/12/2019 như sau:

1. Diện tích đất có rừng: 14.609.220 ha, trong đó:

a) Rừng tự nhiên: 10.292.434 ha.

b) Rừng trồng: 4.316.786 ha.

2. Diện tích đất có rừng đủ tiêu chuẩn để tính tỷ lệ che phủ toàn quốc là

13.864.223 ha, tỷ lệ che phủ là 41,89 %.

(chi tiết xem file đính kèm)

Phan Thị Thanh Huyền -  Giảng viên

TIN TỨC & SỰ KIỆN