lesbin xnxx sex videos lesbin xnxx sex videos pornhub xvideos hindi porn download xxxc xxxxc nangi blue film bestfreexxporn.com moviespornov.com duvpornxxx pornovitube Free xxx film Adult xxx xnxx xvideos xpornrelax.com

Chuẩn đầu ra ngành Lâm sinh

Chuẩn đầu ra ngành Lâm sinh

Xem tiếp...

Chuẩn đầu ra ngành Khoa họa cây trồng (Nông học)

   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHUẨN  ĐẦU RA

CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC CÂY TRỒNG

 

I. GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo:                     Khoa học cây trồng

Trình độ đào tạo:                 Đại học

Mã ngành đào tạo:               305

Đối tượng người học:         Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo:               4 năm

Tóm tắt về chương trình đào tạo: Đào tạo kỹ sư có kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức chuyên môn ngành Khoa học cây trồng tương đối hoàn chỉnh; có năng lực vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn; có kỹ năng thực hành thành thạo, có phương pháp làm việc khoa học, độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Khoa học cây trồng; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp; có khả năng tự học tập bồi dưỡng để chuyển đổi nghề nghiệp hoặc học sau đại học.

II. CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG

1. Phẩm chất chính trị, nhân văn và sức khoẻ

            - Có lập trường chính trị - tư tưởng rõ ràng, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm bảo vệ tổ quốc

            - Có nhận thức về các vấn đề kinh tế, pháp luật, xã hội và văn hoá

            - Có ý thức, năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn

            - Đảm bảo sức khoẻ phục vụ công tác

2. Kiến thức

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; tư  tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo. 

- Có kiến thức cơ bản về toán học, hóa học và sinh học, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- Có kiến thức cơ  sở  về vi sinh vật, sinh lý thực vật, sinh thái, thổ nhưỡng, di truyền, dinh dưỡng cây trồng; có các kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học, biết thống kê xử lý số liệu nghiên cứu trong trồng trọt. 

- Có kiến thức chuyên ngành về kỹ thuật canh tác cây lúa, rau, màu, cây công nghiệp, cây ăn trái; các kiến thức về hệ thống canh tác, chọn giống cây trồng và bảo vệ thực vật; hiểu biết về công nghệ sinh học, bảo quản nông sản sau thu hoạch.

- Có kiến thức thực tế về sản xuất nông nghiệp thông qua thực tập cơ sở và thực tập giáo trình.

- Có trình độ tin học tương đương trình độ B. Sử  dụng được các phầm mềm hỗ trợ  cơ  bản:Word, Excel, Powerpoint; các phần mềm hỗ trợ tính toán ứng dụng trong xử lý thống kê số liệu thực nghiệm: IRRISTART

- Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC. 

3. Kỹ năng 

- Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

- Có kỹ năng giao tiếp, hợp tác và làm việc với cộng đồng

- Có kỹ năng truyền thông, diễn đạt và truyền tải các nội dung chuyên môn trong lĩnh vực khoa học cây trồng

- Có kỹ năng sử dụng thiết bị, máy móc chuyên dùng trong lĩnh vực chuyên môn

- Có khả năng áp dụng các biện pháp kỹ thuật trồng trọt hợp lý để điều khiển hệ thống trồng trọt bền vững

- Có khả năng đảm nhiệm công tác quản lý, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp

- Có khả năng tham gia nghiên cứu và viết báo cáo khoa học

4. Vị trí công tác và nơi làm việc

            + Vị trí công tác: Là cán bộ kỹ thuật, tư vấn, quản lý, nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực trồng trọt.

            + Nơi làm việc:

            - Các cơ quan quản lý liên quan đến nông nghiệp như: các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm khuyến nông, Trung tâm giống cây trồng, Phòng Nông nghiệp, Trạm khuyến nông, Chi cục BVTV, Trạm BVTV…; các doanh nghiệp có liên quan đến nông nghiệp.

            ­­- Các viện, trung tâm nghiên cứu, các tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến nông nghiệp

            - Cơ sở giáo dục và đào tạo: Các trường đại học, cao đẳng, trưởng THCN...

            - Tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Tiếp tục nghiên cứu và học tập chuyên sâu về trồng trọt, chọn giống cây trồng, bảo vệ thực vật, công nghệ sinh học.

Quyết định phê duyệt và ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học, cao đẳng

Ngày 10/12/2010 Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc đã ký quyết định số 760/QĐ-ĐHTB-ĐT về việc phê duyệt và ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học, cao đẳng

 Số tư liệu: 760/QĐ-ĐHTB-ĐT

Ngày ban hành: 10/12/2010

Xem tiếp...

TIN TỨC & SỰ KIỆN