Các Ngành đào tạo Đại học hệ chính quy

Khoa Nông Lâm hiện có có 4 Bộ môn: Bộ môn Nông học, Bộ môn Lâm học, Bộ môn Quản lý tài nguyên và môi trường và Bộ môn Chăn nuôi - Thú y. Các ngành đào tạo trình độ đại học gồm:

1. Ngành Khoa học cây trồng (Nông học)

2. Ngành Lâm Sinh

3. Ngành Bảo vệ thực vật

4. Ngành Chăn nuôi thú y

5. Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

6. Ngành Quản lý tài nguyên rừng

Ban thông tin website Khoa Nông - Lâm

 

TIN TỨC & SỰ KIỆN