lesbin xnxx sex videos lesbin xnxx sex videos pornhub xvideos hindi porn download xxxc xxxxc nangi blue film bestfreexxporn.com moviespornov.com duvpornxxx pornovitube Free xxx film Adult xxx xpornrelax.com

Quyết định phê duyệt và ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học, cao đẳng

Ngày 10/12/2010 Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc đã ký quyết định số 760/QĐ-ĐHTB-ĐT về việc phê duyệt và ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học, cao đẳng

 Số tư liệu: 760/QĐ-ĐHTB-ĐT

Ngày ban hành: 10/12/2010

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt và ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học, cao đẳng

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 07/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012; Căn cứ Quyết định 179/QĐ-BGDĐT ngày 11/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 05-NQ/BCSĐ về quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

 QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt và ban hành kèm theo Quyết định này "Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học, cao đẳng" của Trường Đại học Tây Bắc.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Khoa học - Đào tạo trường Đại học Tây Bắc và Trưởng các Phòng, Khoa, Bộ môn trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo);

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Ban Biên tập website (để đăng tải thông tin);

- Lưu HCTH, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS. TS Đặng Quang Việt

 

Tệp đính kèm: Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học và cao đẳng:

Công bố chuẩn đầu ra

1. Chuẩn đầu ra ngành QLBVTNR và MT

2. Chuẩn đầu ra ngành Lâm sinh

3. Chuẩn đầu ra ngành Khoa họa cây trồng (Nông học)

4. Chuẩn đầu ra ngành Chăn nuôi

5. Chuẩn đầu ra ngành Bảo vệ thực vật

TIN TỨC & SỰ KIỆN